Pulung

Pulung keng baryu istung atin kailangan pisabyan makapatungkul kareng memaryu, alimbawa:
pisabyan ing piesta,
pamaglinis kareng dalan ampon paligi,
pamagkaba neng puni,
pamagtutuk Barangay Tanud,
at aliwa pa.

Importanti ing pamagpulung at pamanagun ding memaryu, ban atin pamikakaintindi at pamisasanmetung para keng ikapanatili ning kaayusan at kapayapan keng komunidad.
This entry was posted in Kataya, Letratu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *