Category Archives: Pamagaral

Susug King Pamagal

Ustung susulat tamu pu, panikuanan tamung metung lamu adle reng estropa. Aparti karing soneto ampong mala-soneto a makayaliwa ya ing tawling estropa uling adua yamung linya (couplet) kabang deng mumunang atlu tsapat lang linya (quatrain), nung deng mumunang estropa tsanam … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado | Leave a comment

Susug King Pamagaral VIII

Ding Antecedents At Ding Kalibe-panglagyu.(panupaya yu pu e ke balu king Kapampangan) A. Ding antecedents ila pin deng panglagyu (noun) o metung a kalupang kalibe panglagyu (pronoun} a penibatan na ning metung a kalibe panglagyu (pasibayu, panupaya yu pu e … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado | Leave a comment

Kapampangan in Ten Easy Lessons

https://web.archive.org/…/http://maxpages.com/lesson

Posted in Amanung Sisuan, Pamagaral, PL Ernest C. Turla, Poeta Laureado | Leave a comment

Susug King Pamagaral VII

E tamu dapat manaliwa ampong lalaut king tema. Ini sakit de ring marakal a makudta. Pelalung detang maluat nang susulat ampong miputungan nang galal, maralas dang gagawan ini. Ding makanini pu, nung e tamu maingat king pamanyuri, neng misan e … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Susug king Pamgaral IV

Angga man pu ngeni daka’la pa ring magkasakit karing ala at atin turung ania pinaskil ke pung pasibayu ini. Karin pung bisang taganang mabiasa, pakapanigralan taya pu ini. Kadake ne pu ini nitang seminar a binie mi karing anak ania … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Susug King Pamagaral V

B. Ing Adle Ning Estropa Agpang King Rima King pamaniulat poema, aliwaliwang rhyme scheme (adle da ring rima) ing agamit tamu.Ding soneto ilang dakal dili adle uling agpang ya iti king nung nanu yang klasing soneto ing susulat tamu ke … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

SUSUG KING PAMAGARAL IV

Pauli na pu ning balu tana la ding sukad, sesura at rima (maski ding aliwa mababaligo la pa karing atin at alang turung), ban e la lunto balamu basultu lamu ding susulat tamung kawatasan, subuknan ta lang gamitan ding miyaliwang … Continue reading

Posted in Adle, Alliteration, Anadiplosis, Anapora, Antithesis, Chiasmus, Euphemism, Hyperbole, Irony o Kabalintunan, Metapora, Metonymy, Oxymoron, Pamagaral, Paradox, Personification, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado, Simile | Leave a comment

Susug King Pamagaral III

III Ing Rima O Sunis Bukud king sukad, ing metung a maragul a pamiyaliwa da ring tradisyunal a poema karing timauang bersu iya pin ing makarima la. MAULAGA: Ing kagiwan na ning talasulat mayakit ya mu naman king pamangamit nang … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Susug King Pamagaral II

II. Ing Sukad At Ing Sesura A. King pamaniulat poesia, ustung sinabi tamung “ing sukad” ing buri nang sabian nung pilan la ring silaba (syllables) king balang metung a telatag (line). Maulaga: Estropa Ing aus tamu karing stanza na ning … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Pamagaral Pamanyulat Poema

Pauli na pu ning atin makisuyu karing kayagum tamu a manigaral tamu king pamanyulat poema, mamie ku pung pamagaral king abut ning dimut kung kagiwan at beluan. Ing pamagaral pung idake ku minuna ku nang tiru kareng kayagum na ning … Continue reading

Posted in Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poesia | Leave a comment