Category Archives: Dios

MAPAIT A TANGIS

nang:. PL Sergio Gramonte Calayag Kabud iyang abalitan ing mewala ka inawaIng mibulus ya kanaku anting danum a marimlaMeging pisak itang sabla, panimanman ku yang mitdaTutung aku’ng mabubungsul, alang tuknang kakung gagaKanita ku pin asabi, ing bakit? bakit ika pa?Sana … Continue reading

Posted in Dios, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Guinu

https://www.facebook.com/reel/1281879709111583

Posted in Dios, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment

ING GUINUNG DIOS A MABIE

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Manalakaran ku ngeni, kening kakung kapanwalanBilang tune Catolico, kapanwalan king MiglalangMetung ya mu ing Guinung Dios, lbpang alang kapintasan‘yang atin atlung persona kakung sasalpantayananNung tunggen me ing lagyu na, alang kuwentang pisasabianTutung ini kasalanan, agpang … Continue reading

Posted in Dios, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Pitung tuntunan ning bie Yukaristia

SEVEN (7) EUCHARlSTIC RULES OF LIFEPitung tuntunan ning bie Yukaristianang: PL Sergio Gramonte Calayag 1) Bring your life to Jesus. Ing pakakamalang bie, kang Hesus idalaKening Santa Misa, keni makiabe kaIng kekang sarili, idaun me KayaAkua me’ng ulaga, at ing … Continue reading

Posted in Dios, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

PAMAKI-UGNE KING DIOS

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Ing pamaki-ugne king Dios, iyang tutu nang mesiraPauli ning kasalanan karin Eden ya megawaIning Eva at I Adan, e memintu king Dios lbpaLebagan da itang utus, ing utus ning MayupayaIla reni deng mitabi, ketang lugal … Continue reading

Posted in Dios, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

PANALANGIN KANG APUNG MAPAMACALULU

Lalapit cu Keca o Apung Mamacalulu,cambe ning beyatan ning caladua cu,cambe ring lingasngas at pigagap cu,cambe ring capagsubucan a árapan cu,cambe ring bage liligalig king pusu at caisipan cu,cambe ring pamangailangan da reng taung caluguran cu,cambe ring pamicasala’t keinan cu,cambe … Continue reading

Posted in Dios, Diwa JM Caling | Leave a comment