Category Archives: PL Almario C. de Jesus

DITAC NAMUNG PAMAGSANE

neng almario “amor” c de jesus- *Sigue abe’t caluguran, dagdagan ing pamagsane,At malagua cang mabiasa, pamanyulat at gumale;Sigue pucpuc, ipali me, anti ca mu waring pande,Agyang masyas ya ing bacal, a yaliwa me ing aske.**Nung lalalang cang poema, macanyan ing … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

CANG MARC MANGALINDAN

Iniang mete ya y. . . .CANG MARC MANGALINDAN‚ĶR I P Ing tawling Soneto, kecami licwan muTune mung panamdam, lugud king AmanuMemun at meco ca, carin ipagsulit muIng Amanung Siswan, ya sang gamitan mu. Carin dasan mula detang CapanaligPanenayan daca … Continue reading

Posted in Parikil, PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

ANAC CAPAMPANGAN

neng almario “amor ” c. de jesus- Anac Capampangan . . . .Nanu tang gawan mu, bacang makasuyu , king Indung Balayan,O’bat angga ngeni, magcacasakit ca, king pamibabata?Anto retang Anac, a maglipo-lipo, paintunan nang Sisa,Ot e no migbalic, keng penibatan … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

ING LUGUD KING MAL A INDU

(Ing minunang dili at tapat a liguran cu)Happy Valantine Inda.Neng Almario “amor” C. de Jesus- Ing lugud king Mal a Indu, nung ipinta me’ ing tune cule,Pinturang gintu at pilac, itang tingcad e na abye,Menibatan king pusu na, itang sintang … Continue reading

Posted in Lugud, PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

TUMUA CA SANG ATING KETUAN

¬© Amor C. de Jesus- Dirimla na ‘ing gatpanapun,Parulum ne itang bulanIng cabengian a daratang,datang alang capilisian. Kening kecang meging bili,Madalas ing maliliyarimimisip na cang paratiketang suluc magtamimi. Babalican ing milabas,Ytang suerti at ing malas,Yla ngening meging bacas,Kening bye ala … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

ARDIN NA NING BALEN

Diwa at Bie nang Simang Leyson,( kutda na ning Agila Ning Apalit, acdj) Mibait at meragul cu, king balen ning Macabebe,Busal da retang tanaman, at libutad ning Marangle,Migsicap lang pengari cu, telacad de itang Bale,Anti ya waring palasyu, masaya caming … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

PAKISABING MAYAP

Neng Almario “amor” C. de Jesus – Nung malyari sana, at dapat a mayapMalyari meng basan, poesia cung liningapBalu cung culang pa, itang cacung sangcapKening linutu cung, bunga ning paninap. Ituru mu na cacu, ing sucad a ustuMasanting a rima, … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment

PANGA- ANAC MIBABALIC

Neng Almario “amor” C. de Jesus- Sasabyan da reng aliua, panga-anac mibabalic,potang dasan mu ing edad, a matua na cang minuban,datang pala ing pinandit, ing panugali magbalic,pati aske at pangimut, nitang kecang cayanacan. Nung sacaling datang na’y ta, pantunan ke … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado | Leave a comment

ING YUMU NING PANALALA

Neng Almario “amor” C. de Jesus- Careng calupa cung linaut mindaywanat malagad tutung dadalo king tibuanIng kecang Amanung ibat king beitanlalu yang yuyumu e me acalinguan. Ding balang pinandit, bibilangan mulamamyalung king isip, ing bie king minunapusung gigiyagis, king pamanalalakecang … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado | Leave a comment

POTANG MATWA NA CA

Neng Almario “amor” C. de Jesus Dacal la retang mangatwa, macalunus ing bili raMatwa lang magdilidili, alang lilingap carela,Detang anac a asaan, cuculang ing panaun da,Anya rugu nung matwa na, ketang “Hospice” ca mipunta. Ing bie keti America, ing gagawan … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia | Leave a comment