Category Archives: PL Carlos M Castro

Poeta Laureado ning Amanung Kapampangan

Ninu Ika? Nang Lagyu Mu?

© Carlos Mangalindan Castro Ikang meging dalerayaninia dakal lang mangamkamsalapi ampon pibandiansugap king kayupayan…

Posted in Central Luzon Daily, PL Carlos M Castro, Poesia | Leave a comment