Pikatsa

Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 6
*
Mesaul ya ing tiwala, king mapanyirang pikatsâ,
a pitayitayi da ring, atin sisesen a diryâ. 
Ing king angin pesulapo, da ring mangagatal dilâ,
lesakan na ing malambat, at misna sakit tinangkâ.
**
Minuli yamu king ala, ing malagung pami-abe,
pauli da ring lamarang, alang dapat masalese.
Ding aduang pusung pibuknul, na ning lugud a dalise,
pisagsag no ning pigawa, da reng aneng sipingbale.
***
Liwas ketang sumaup lang, manayuma king miglamat
a kristal ning pami-utus, da ring pusung milalapat,
ila pa ring meging dalan, ban mitabilianan lang gamat 
ding kaladuang misusulu, king tula at king pagsalbat.
****
Pablasang matni ing gabun, at baggiusan ing balitâ,
ing istoriang pigawa mu, mikalat yang malalaguâ,
uling milipat-lipat ne, karing balugbug at dilâ,
mekaba ne yang mekaba, at tutu neng menaliwâ.
*****
Kabud aniang miras na ya, karing pusung makabuknul,
ing istoriang maputla mu, bina neng matyura kulul.
Lakuas yang meging manawang, pauli ra ding susulsul,
ania misagsag la dalan, ding kanita mikakaul.
******
Ing pikatsang bunga na ning, diryâng binang mipalalû, 
linasun na la’t sinira, ring matula sanang pusû.
Ing pugad a telakad na, ning kapagalan at suyû,
digsa ne ning indredus a, megumpisang malati mu.

Rodel E. Gozum
06 Marso 2019
Munoz, Lungsud Ning Quezon

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *