“KING UNUS NA NING BIE”


-neng ORLY MANALO DIZON

Sucad: 6/6; Orthografiang: C-K; Rimang: balang anam a talata;
Nov. 8, 2018.

1
Nung nanu man itang / keca ala ngeni
A malambat mu nang / aduan king sarili,
Iti keca ya sang / iplanung masusi
Ban keca miras yang / alang duda iti.

2
E ca mamirapal / ‘tsaca e paisayang
Oras ampong pagal / keca lang den timbang,
King ba mung atangal / nung nanu ing culang?
Sipagan yang dacal / king pago mu yatang.

3
E bala nang buri / ta keti carinan
Acua lang piragli / at e na cailangan,
Pa ing magpursigi / king ba lang acamtan
Dapat mu’t cauangki / ya’ng capibabatan.

4
Ing menasang aduan / tamu king Dios Ibpâ
Itang miyatbanan / la detang pinunlâ,
Tamung capagalan / ampong tinulung luâ
A meguing puhunan / king ba tang mipalâ.

5
Nung miyayo man keca / at e mu alisyan
Itang king ucul mu / alang capupuntan,
Ding planung miyacma / e la carampatan
Mentra king umpisa / ing lub e mu painan.

6
Macanian ya ing bie / ta keti king yatu
Atin yang cayabe / pamagsadian ustu,
Sipagan at cambe / ing basbas ning Ginu
Mapilan tang pake / datang lang piyadu.

7
Nung ing naman suerti / keca mipagcalub
E ya king sarili / mu iti isinup,
Idake ya iti / abe ing cusang lub
Ban ya’ng manatili / king pusu ing lugud.

8
Ing tau e bucud / king asbuc mabibie
Cailangan ne’ng lugud / da ding catubale,
A magsilbing buclud / na ning pamiyabe
Ampo ya ing tucud / KING UNUS NA NING BIE.

Repost: DIZLAG FARM

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *