MAESTRO *( Poema )

Nung sampulungan co ngan ding / dacal bague abalu cu /
At gunaman cu ing clasi / na ning nuan nang pangatau , /
E mag-addua iting lub cu / queti babo na ning yatu – /
Ing Mangaring Calupa na , / Carangalan Lubus cacu . /

Dacal ya balu lalam ning / banua ya’ing Mal tamung Maestro , /
Maqui isip yang masampat , / panlalaue positibo , /
Malagua yang paquiabayan , / panaquit na sensitibo , /
Inspiracion ya ing queang / babie oras at talento . /

Cauangqui ne ing Casibul / a maglingap bayung suli , /
Antimurin , ing Caleldo / qng aslag nang macapilmi , /
Ing Calagas caring lisyun / nang madiua’t sari-sari /
At qng Carimlan , mengari / yang salilungan mapali . /

Nung maliari cu mung turu / queang Maestro ta’ng Macamal , /
Ituru cu nung nu anti , / ding agaua na , caracal ; /
Ipaquit co detang bini / a tenam na qng pacamal /
‘nyang milabas a panaun . . . / ngeni maniampagang dacal . /

Ibulalag cu la quea / detang bubut caisipan /
nung nu , uli na , melualas / la pamanisip at beluan /
Cambe da ring susuyu dang / pusu qng Amanung Sisuan /
Pauli na , ing Mayap a / Modelo dang paquiapusan . /

Queng mayap nang inpluencia , / pequicuanan do ring peca /
Qng cabiasnan at cayapan , / biclat na la ding mata ra ; /
Qng Matapat nang Antabe / tigquil ne’ing pusu’t isip da , /
Caring dacal bague queng bie / da Tune yang Maalaga . /

Manenaya ya ing bucas , / manenaya yang mibait . /
Alang sucat icatacut / ‘guiang nanu man ing pasaquit ; /
Dalumdum ya man ing dalan , / o larauan man mapait , /
Cayabe taya ing Maestro , / cayagnan tayang dalaquit . /

Caring panucyatan matas , / o maguing bunduc-bunducan , /
Marundung o matililis / ding quecatang panucyatan – /
Mucyat , mucyat ta’ng papatas / qng Parnasong Capampangan /
Anggang miras ta qng Siglo / na ning Bayung Cabucasan . /

Gulut lulam ning alapap , / macatiman ya ing aldo . /
Babo labac ning pasaquit , / mipacde ya ing Parnaso . /
Caring aluntiang pastulan / ampon batis a malino , /
Painawa qng Capayapan / tamu cayabe ya’ing Maestro . . . /

Ngening Aldo-Quebaitan yu , / taimtim pangadian cu pu /
O’ Maestro Ernest C. Turla , / Daraquilang Talasuyu , /
” Macabang Bie Pa’t Sicanan / Mipagcalub Queco Rugu , /
” Magdatila Ya Ing Lugud / ning GUINU queng Quecong Pusu .” /

NUAN AT MASAYANG ALDO-QUEBAITAN QUECAYU , Coyang ERNIE C. TURLA !!!
MAESTRO * Poemang Pamagbati’t Parangal Qng Nuan a Aldo-Quebaitan ( Lunes , 06 Enero , 2014 ) nang Maestro-Poeta Laureado Ernest C. Turla , a sinulat nang Jose Roman Reyes Laquian .

This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *