💗💗💗PAMAGKALUB💗💗💗

Nung bisa ta’ng sumaup…
…e dapat maging maimut
Lubus-lubusan napin…
…at magalang ing kimut.

E ta manayang ablas…
…e ta dapat susumbat
Tune ta’ng pasalamat…
…keng agawang alang sukad.

E ta mu sisisian…
…itang darakeng yaman
Nanu mang bage param…
…e dapat bibilangan.

Ining dapat a mayap…
…king pusu milalablab
Utus king Dios menibat…
…gawan ta’ng marapat.

Dapat tamung tumula…
…saup kareng kapara
Magserbisyu’t lumugud…
…ilang tune panata.

~ Tulang ning Magalang ~
💚melanie26may2015🍀

This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *