Indung Ibatan

Deng tandus king cayang gulut binang maplas nong tatalab,
milalu neng sasaingsing ing pusu nang milalablab,
mibubuang capanamdaman lalam ning api susuclab,
dapot pilit makipamuc king bayang maragul tangab.

Ing maluat nang pecasimpan ngeni na buring gulisac,
itang sakit pilubluban tinaglus king pangayacdac,
at king calalamlalaman ning pusu nang misasaldac,
maningalmang capanayan datang ing masalang abac.

Misnang mabayat man itang bibitbitan careng palad,
careng masucsuc a dalan malaus ya pang lumacad,
busna tumulu ya daya miras ya mu sanang agad,
king pigampa nang timaua miyabut ya mu’t misadsad.

Pablasa ing malilyari dacal no reng mengabulag,
pepaibulag king mali rang pebando rening calasag,
detang mengalindulindu maging king daclat a patag,
panicuanan nang iyustu ing maling mengabulalag.

Ing dalum na uaring e ra pa mo balu reng maracal,
magpacacpacacan la king gulasyo nang mangaralgal,
king panamdaman ning pusu nang maibug nang mababangal,
ya mismu ing manigapu careng suli nang pacamal.

Maninasa yang datang na ing aldo a mitmu calam,
itang masala a yaldo a mitatapus king lulam,
careng migbatulalangan a uaring alang pakialam,
sumala la sana mata macayampang la sa’ng malam.

Ing sasacupan carinan king labuad ning Capampangan,
ya ing camumulan da reng mumuna pang pipunpunan,
king pangalabas ning caba ning panaun a dinalan,
merimut nong merimut deng ibat king Indung Ibatan.

Ya mu ing Indung Ibatan a mangailangan a galang
uling ya cabud ing tune a pigcalub ning miglalang,
careng cayang palipi a malaus nang mengasintang,
tutulid na ing baluctut lalaban careng casalang.

Mananu na sa’ng micalma ing tibubus nang pigagap,
itang matupad ing nasa na king maluat nang pangarap,
aggiang mayacdac ya gulut tandusan deng pasalapsap,
e ya pairagsa maging king baluc ning taram maglaplap.

Detang aliuang amanu miglacuan sampat a bacas,
careng pusu at diua ra reng sablang uatas at pantas,
king pamangudta rang mayap careng lalang dang kelatas,
ing mal a Indung Ibatan yang carela pecamatas.

Ing Amanung Capampangan anti manibat king ibat,
nung yang pane magagamit at lingapan ya sa’ng tapat,
king mismung sariling labuad e ya paburen dirinat,
ing Indu tamung Ibatan mandatila yang masampat..

E. P. D.
May, 06, 2018

This entry was posted in Poesia, Poeta Eric Dizon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *