Pagmaragul Cung Capampangan Cu

Bista’t ecu poetisa anti mo i Rosa Yumul
Cabalitan carin Tarlac atin diwang pagmaragul
Quening tagle cu’t pamisip ding tinubung gintung bayul
Qng amanung Capampangan makiabe cu pamagtanggul

Ing Poensiang igale cu queco quening kaorasan
Dinalan ya qng pamisip guewa queng pig-capuyatan
Bisa cu sang tuking bakas caring Poetang Batikan
A anti mo i Gallardo caring radyo kabalitan

At caring sablang Poeta, poeta ning Indung Sisuan
Uling den,… pagmaragul co’t pupurian
Cuculyo cu anggang binit at gugulisak masikan
Luid la ring sablang poeta, Poeta ning Indung Sisuan

Mal ca cacu Campampangan, balen cung pugad ding Watas
Uling ing quekang dangalan caring napun tang milabas
Qng talino kabayanian, qng tungkulan a mangatas
Eca tauli nukarin man caring lupa mung Priobincias
Ibat queti Central Luzon, Mindanao ampong Visayas
Ding anak mu ela tauli, lilimpi do’t paki-alkas

Qng panaun ding Kastila qng malibubung labanan
Walu lang probinsiya, retang tapat ma’igpit linaban
Careti pin metung na ca ica mal cung Capampangan
Cambe da retang Bayani, qng Kilusang Katipunan
Qng petsang Noventa-y-Sais, misaldak la ding dayuhan
Detang lasip a Kastila, qng balen ta menalipan

Anti mu rin detang Apon ginera lang keti miras
Alus maigit atlung banua, sekupan de’ing Pilipinas
Anya ring quecang memalen, lalu na ring Anak Pawas
Mitalakad lang gerilya, inaus dang Huk Balahap
Anya sasabyan cung matni, matarling cung gugulisak
Mal ca cacu Capampangan, dakal ca Bayaning Anak

Metung ne pang pagmagragul, ning Indu tang Capampangan
Itang Jose Abad Santos mete ya qng kabayanian
Ding bakukak a milalu, qng Balen ta menalipan
Padukuan deng pilit iti, qng bandera dang daralan
E mebisa, tinanggi ya, ene buring pagtaksilan
Ing Bansa tang saligugu(?), tinggap na ing kamatayan

Atin ya pang pagmaragul ing Indu tang capampangan
Anak neng atin talento pigtanggul ng karapatan
Balu ng ikamate na nung pilitan ng lumaban
Pero eya mitakutan inamyam ng kamatayan
Matapang yang quecang anak, malugud qng cayang tibuan
Senador Ninoy Aquino anak meng tune marangal

Anya ica O Balen cu ica mal cung Capampangan
Dakal ca apagmaragul qng lahi mung Capampangan
Dakal lang mangasanting mu mangalagu ding queraklan
Oren ngeni lawan mu la anggiang puro na lang gurang
Maporma pa ing pamiblas ing prueba makalto ngan

Maging qng pamanungkulan ela tauling Capampangan
Ating cang anak a mayap qng bansa ta menungkulan
Quilub na ning pilan banua makalukluk qng tungkulan
Dit man ene dinian mantsa ing lahi ning Capampangan
Presidente Macapagal, anak meng tune marangal

Ding produkto sagana ca qnq mialiwang mapupupul
Ica mal cung Capampangan queca lang apagmaragul
Ating Atbu ampong Pale apapalto ding Sasarul
At mia-yaliwang gule ing karelang apupupul
Ding anak mu ela daig, e dejadu’t ela saul
Dakal lang Ortelanu mu qng marangle talagambul

Nung munta cata Balen cu qng tenakan at talino
Uli ng Amado Yuzon mitanyag lang Pilipino
Ding Poetang pawang sikat, Reyes, Muldong at Gallardo
Ocampo, Galang at Canlas, Mangune, den pawa lang Laureado
Reti ilang Igpa’t Indu ning Ginintuang Amanu
Gagambul la at palabung qng Culturang Sisuan tamu

At ngening makapanaun kaniting balik cultura
Kinimut la ring anak mu ginunyat la ring Poeta
Ginunyat lang sabe-sabe ding malugud qng kultura
Babangun deng tatalakad itang diwang miragsa na
Anya qng balik-cultura babangun ding matenakan
Poetisa Floring Ocampo-Mangune
Abe cung magmalasakit maging qng makananu man

This entry was posted in Poetisa Floring Ocampo-Mangune. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *