TAULING PAMUN


Poesia ning dakilang bayaning Gat Jose P. Rizal a milicas king amanung Capampangan..
neng: PL Vhelle Garcia
San Simon, Pampanga

TAULING PAMUN

Mamu’nacu sintang, beitan cung labuad
baleng masaplala, king aldo nang maslag
maligayang edeng, cacu memung ganap
at perlas alaya, na ning dayat malat

Daraun ke keca, king maglapo tulâ
ing bie cung lanat nang, terusan dang binâ
yampang keng tibubus, ing pangadakilâ
king pangayalipan, mitimawa ca sâ

Retang mekidigmang, king laban melamug
mengasintang dang bie, keca ra pagcalub
e ra pinsingan man, pibata ing kirut
managumpe la sa, king pamakipamuc

Mengabite malda,, masangil a sakit
o pamakipagcal, a mipnu king nganib
nung yan ing nasa na, mibata cung pilit
para king balayang, pilsintan cung labis

Mate cu ngeni a, cacung tatangalan
ing cule ning banuang, cacu mamatiawan
anti nang pawagang, ing aldo malamlam
sunlag ya sumangid, ning calat a lulam

Nung daya’ing buri mu, e naca magdulap
king pangabait mu, ba ca mung mitindag
baski king metung sa’ng, aslag mung kikislap
ing canacung daya, keca yang ipatac

Ding capagnasan cu, manibat canita
angga na ing cacung, isip mimulat ya
magi cang malagung, iyas da ring mata
ning macapadurut, a dagat alaya

Maslag naca canuan , ala na ing bacas
ning mapait a luang, king mata minatac
ala na ing mua at, ala nang lingasngas
alang cadustan at, ligalig mang ditac

King macuyad a bie, ing canacung buyut
ing kecang cayapan, lacua’nang tibubus
niting caladua cung, ume painggulut
micusuelu ca sa, masampat nang lugud

Migpacabusabus , ica sa’ing mirangal
mie ca sa e baling, bie ke ing masintang
matindag mung gabun, ing maging cutcutan
banua me ing tacap, king cacung pagkeran

Nung king aldo datang, nung nu cu micutcut
atin cang ayalac , sampagang macalsut
busal ding masikit, a tinubung dicut
uman me’t ing uma, cacu me pagcalub

king sangalngal na ning, lugud mung mayucâ
caring pusung bigu, aclis yang malugmâ
bustan mung ing canuan, tanggap yang pali sâ
a ticpa’ning gabun, king dimlang malucâ

Bustan mung umasda’nacu nitang bulan
ketang sala niting, mapusyo’t malamlam
bustan mung yatad ning, munag king aslagan
ing pilang penandit, nang pamamatiawan

Pabustang muma ya, ing tiup na ning angin
at bustang idalit, sunis nang masanting
ning ayup a dugpa, king curus ning libing
ban ing bie payapa, cayang pagtiririn

Pabustang ing aldong, ume milalablab
gawa’nang biga ing, uran ban mayampat
magmistulang asuc, king banua paitas
cambe ning canacung, dalung at pagsalbat

Pabustang ing bie cung, maranung mawalâ
itangis ning cacung, malugud a indâ
caring pipangadian, ding macaganacâ
king panalangin yu, pakiabe yu cu sâ

Pangadi yu la rin, detang e mipalad
mengasintang a bie, king ticman dang caplas
king milalung sakit, ing maging panaplac
careta nang indu, ing lua rang masalpac

Ipangadi cambe, ring balang ulila
a mengacuput king, masapsap a dusa
mangadi ca naman, ban mayatbus ta na
king pangayalipan, tamung pibabata

Nung milucupa’nong, matuling a saput
retang anggang pantiun, king benging malungkut
alang bante nun e, ring macapadurut
a catahimican, da ring macacutcut

Misteryung misinup, dinan mung pitagan
at mecad ing dalit, keca yang damdaman
ning metung a maliap, a yacu mu naman
pagtumaila naca, ning cacung pacamal

Nung ala nang curus, o batu mang tandâ
king picutcutan cung, kelinguan ding sablâ
bustang gambulan ding, manasic at yatsâ
ing mitipung gabun, caretang taldawâ

Ing canacung abu, bayu man paitas
king penibata’na, mawala ngang sucat
anti mong pangatmu, dapat pang micalat
lipugpug king gabun, nung nu manalumpac

Canita, canacu, ala nang nanu man
ing calinguan mu na’t, cacu nong luyunan
ding kecang alapap, angin, caparangan
at purus calacsing, na mu ing mitagan

Banglu, suala, acling at masayang dalit
sala ampon cule, ning mamung panakit
pasibayuan cu ngan, king balang penandit
ing cataimican, na ning pamanalig

Sintang Pilipinas, labuad cung pilsintan
dusa ning dusa cu, kecang ulingiran
tauling panabilin, keca cu lalacuan
at ding sablang king bie, canacung liguran

King payapang labuad, ume nacu’t taglus
a alang alipan, at pung mapanarus
capanualan carin, e ya mapupupus
a pagaria’na, ning Ibpang Malugud

Mamu’nacu anac, pengari, capatad
cadake ning pusu’t, abe cu nang maluat
ing pamaglaco cu, paniauad cung tawad
kening canacung bieng, mipnu king panganlap

Mamu’nacu sintang, bucud cung keyabe
at cacalugurang cacu minantabe
kecayu ngang sablang liguran cung tune
capayapan para canacu ing mate….

Vhelle V. Garcia
December 22, 2016
Abu Dhabi


HULING PAALAM
(Gat Jose P. Rizal

Paalam na sintang, lupang tinubuan
bayang masagana sa init ng araw
edeng maligayang sa aki’y pumanaw
at perlas ng dagat sa dakong silangan

Inihahandog ko ng ganap na tuwâ
sa yo yaring buhay na lanta na’t abâ
naging dakila ma’y iaalay rin ngâ
kung dahil sa iyong ikatitimawâ

Ang nanga sa digmang dumog sa paglaban
handog din sa iyo ang kanilang buhay
hirap ay di pansin at di gunam-gunam
ang pagpaparool o pagtatagumpay

Bibitaya’t madlang mabangis na sakit
o pakikibakang lubhang mapanganib
pawang titiisin kung ito ang nais
ng baya’t tahanang pinaka-iibig

Ako’y mamamatay ngayong minamalas
ang kulay ng langit na nanganganinag
ibinababalang araw ay sisikat
sa kabila niyang mapanglaw na ulap

Kung dugo ang iyong kinakailangan
sa ikadidilag ng iyong pagsilang
dugo ko’y ibubo’t sa isa man lamang
sa gumigiti mong sinag ay kuminang

Ang mga nasa ko mula magkaisip
magpahanggang ngayon maganap ang bait
ang ika’y makitang hiyas na marikit
ng dagat silangan na nakaliligid

Noo mo’y maningning at sa mga mata
mapait na luha bakas ma’y wala na
wala ka ng lungkot, wala ng balisa
walang kadungua’t munti mang pangamba

Sa sandaling buhay, maalab kong nais
ang kagalingan mo at paiwang sulit
ng kaluluwa kong gayak ng aalis
ginhawa’y kamtan mo! anong pagkarikit

Nang maaba’t ika’y mapataas lamang
mamatay at upang mabigyan kang buhay
malibing sa lupang puspos ng kariktan
sa silong ng iyong langit ay mahimlay

Kung sa ibang araw ika’y may mapansin
nipot na bulaklak sa aba kong libing
sa gitna ng mga damong masisinsin
hagka’t ang halik mo’y itaos sa akin

Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis
mataos na taghoy ng may sintang sibsib
bayaang tumanggap noo ko ng init
na natatabunan ng lupang malamig

Bayaan mong ako’y malasin ng buwan
sa liwanag niyang hilano’t malamlam
bayaang ihatid sa aking liwayway
ang banaag niyang dagling napaparam

Bayaang humalik ang simoy ng hangin
bayaang sa huni’y masayang awitin
ng darapong ibon sa kurus ng libing
ang buhay payapang ikinaaaliw

Bayaang ang araw na lubhang maningas
pawiin ang ulan gawing pawang ulap
maging panganoring sa langit umakyat
at ang aking daing ay mapakilangkap

Bayaang ang aking maagang pagpanaw
itangis ng inang lubos na nagmahal
kung may umalala sa akin ng dasal
ako’y iyo sanang idalangin naman

Idalangin mo rin ang di nagkapalad
na nangamatay na’t yaong nangaghirap
sa daming pasakit at ang lumalangap
naming mga ina ay luhang masaklap

Idalangin sampu ng bawat ulila
at nangapipiit na tigib ng dusa
idalangin mo ring ika’y matubos na
sa pagkakaaping laon ng binata

Kung nababalot na ang mga libingan
ng sapot na itim ng gabing mapanglaw
at wala ng tanod kundi pawang patay
huwag gambalain ang katahimikan

Pagpitaganan mo ang hiwagang lihim
at mapapakinggan ang tinig marahil
ng isang saltero ito nga’y ako rin
inaawitan ka ng aking paggiliw

Kung ang libingan kong limot na ng madlâ
ay wala ng kurus o bato mang tandâ
sa nangagbubukid ay ipaubayâ
bungkali’t isabog ang natipong lupâ

Ang mga abo ko bago pailanlang
mauwi sa wala na pinanggalingan
ay makalat munang parang kapupunan
ng iyong alabok sa lupang tuntungan

Sa gayo’y wala ng anuman sa akin
na limutin mo na’t aking lilibutin
ang himpapawid mo, kaparanga’t hangin
at ako ay iyong magiging taginting

Bango tinig higing awit na masaya
liwanag at kulay ng lugod ng mata
uulit-ulitin sa tuwi-tuwina
ang kataimtiman ng aking pagsamba

Sintang Pilipinas, lupa kong hinirang
dusa ng dusa ko ay iyong pakinggan
huling habilin ko sa iyo iiwan
sa lahat ng lalong inirog sa buhay

Ako’y yayao na sa bayang payapâ
na walang alipi’t punong mapang-abâ
doo’y di nanatay ang paniniwalâ
at ang naghahai’y Diyos na dakilâ

Paalam na anak, magulang, kapatid
bahagi ng puso’t unang nakaniig
ipagpasalamat ang aking pag-alis
sa buhay na itong lagi ng ligalig

Paalam na liyag tanging kaulayaw
taga ibang lupang aking katuwaan
Paalam sa inyo mga minamahal
mamatay ay ganap na katahimikan

Jose Protacio Mercado Rizal y Realonda

This entry was posted in Para Balen, PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *