DING TUNE MABELWAN

Nanu ya’ing kabiasnan? ipagmayabang ya? Ali ya kapatad!
Inya taimik ka, bustan mo reng tau, ilang keka sukad
Itang tune biasa, e ya magparagas, e ya palpibulad
Karing kabadbaran, lalaban yang patas, e paypaling agad,
Ding kayang amanu, mapinu’t masampat, yapse nong banayad…

Ding tune mabelwan, e detang matas lub, e bisang paysambut
Malualas la isip, itang panwala da, e makabaluktut
Panuyatan da pa, ing anggang katutuan, at kaybat la kimut
Kanita manawang, akwa ing kaburyan, ban e la masambut
Karing kapate da, e la benggatibu’t lalaban pagulut.

Ing matas a belwan, e ya magmayangin o magsasamais
E ya sasalingku, lalagpas, tatalpak ketang ating gulis
Biasa yang taluki karing ustung dalan at e tatalilis
Karetang tuntunan a makamatulid ampon makasunis
Kanita malagwang kamtan ing paninap, payapa’t mabilis

Nya keka amun ku, pakit mung biasa ka, lugud kang kasalang
Marap king prublema, lako’ing kapanyiran, e ka sasalangsang
Nung ditak nang bage, manupaya naka’t e na gagalanggang
Karing ma’p a dapat, manantabe ka at keka lang igalang
Ban detang kayagum matula la keka’t ing GUINUNG miglalang

Babaing Matun 11/13/15

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *