Droga

nang Apung Gusting

06/10/19 Riyadh

16 a silaba, 4 a linya, 8 estropa

I

Kukú-kúkung mánimutlâ king asúk a mákagunâ

Âgwantá’nang é mibugjâ ban yang agad mitas “tama”.

Penandit mû asmé siglâ sásagakgak ya king túlâ

Súsulápo ya íng diwâ limpad-limpad karing bígâ.

II

Lalákad yang anting robut ing buntuk na mangilábut

King ilduk nang pasapulyut detang tud na méngalambut.

Ing díla nang mibaluktut mamapsé neng putut-putut.

Bagya námû mibakutkut kening bisyu mikukutkut.

III

Tabletas a kayang liklak é tatalab itang alak

Kabukas neng terak-térak é pápagal indak-indak.

Lipang ne at tilak-tílak at ring mata na mengaslak

É na ikwá mang métulsak kabud nya mû mípatalpak.

IV

Âtlung aldong alang paklud é mamangan é mátudtud.

Ing utak na mayayabud é pa mitan a kúkudkud

King asuk a anyud-anyud at gagápang king alulud

mányaliksik ya ing águd king inauang mapapaklud.

V

Mángalgal ya kalamnan at matatdâ ya panimanman

Málipup ya daramdama’t mangarimla talampákan

Kailanga’na nang mikargan at uyat na saksakanan

Ban kayingking ning katawan mipasno na at mipaldan.

VI

Ketang buntun misalampak pigáglón deng makatalpak

Pengusut de’t pemanggirak at saka re pa pinyaksak

King malan nang gabak-gabak ábitasa meng pinyamuak

Detang kaya mindakurak kargadu lang droga’t alak.

VII

Kalatkálat la keng dalan kabang atin sisingutan.

Akit mu lang mitágálan potang atin apagmasdan

Samsaman dé at abitan itang kwintas o tingga man.

Makananu lang sagipan ding kalulung kayanakan.

VIII

Pilan la pang mangasaldak at king áun mangaramak

manganabû’t misalalak karing tandus mangayakdak?

Pilan la pang líling ának a ing bié ra mangalabsak

keng gasgas a é da sanak  é mimisip bayu dalpak?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *