Evolution

K1:
Agpang ketang abasa kung sinulat nitang metung a linguist, ing kabaldugan nang “bakla” o “binabai” ning English a amanung “gay” mas minuna ya pa kesa keng kayang kabaldugan a “masaya”. Nung wari, kaibat nang mewala keng maluat a panaun, bali binalik da nia mu.

K2:
A makanyan pu kase? Taganang sablang isip ku pu kanian kapilan ne mu meguing aliwa buring sabyan ing “gay”. Kasi pu itang metung aka-upisina kung Britanang makidad na “Gay” ya lagyu. E ra pu siguru isip-isipan ding pengari na ing minuna nang buring kabaldugan.

Ken pung medyu konektadung tema, den pung Malaysians ampong Indonesians anti ya pu kanini kabaldugan karela ing amanung “ulam” = “raw leaves or fruits eaten with rice”. Balamu pu kekatamu meg-evolve ya naman a buring sabian ne po?

Ing “bale” kanu karela balamu yan mung balung-balung kekatamu, bubungan mu ampong posti keng gabun, alang dalig ampong kuartu-kuartu.

This entry was posted in Kapasiagan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *