KALAYAN

© nang Carlos M. Castro
August 7, 2010

Atin kung kalayan gawan ing buri ku
Dapot e ku gawan uli ning lugud ku
Lugud ku king Ginu at para kung tau
Ban king bie payapa karin ku painturu
Pilit agwantan ku gawang e matinu
Pamidakedake at pamangalalu
Pamikampikampi at pamakibunu
Kakung panginlagan agyang malaya ku.

Atin kung kalayan sabian ing buri ku
Dapot e ku sabian tikum ke’ng asbuk ku
Nung ating maniabi salabat ali ku
Magpigil ku pamu at makiramdam ku
Ding balang amanung lumual keng asbuk ku
Bayu ko sambitlan, salakan ko pamu
Detang makasaup at deta mung tutu
Ila ding sabian ku agyang malaya ku.

Ing kalayan tamu e ya karapatan
Obligasyun ya iti a dapat ingatan
E balang gagawan o balang sasabian
Malaya tang daptan, malayang sambitlan
Marawak a dapat, salitang marinat
Kaku lang salikut, kaku lang ikabat
Agyang malaya ku e ku la ikalat
Ban ing kalayan ku e ya mikalamat.

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *