Pagtumayla Ra Ca

© Neng Amado M. Yuzon

Bustan mung qng dalit ning metung a uatas
Pagtumayla ra ca, diosa ring bulaclac;
Patudturan da ca at dinan paninap,
Malagu at guintu, macule at maslag.

Pagal mu e ditac canancung ilimbang
Canining tamayla ning pusung manamdam;
Babagayan lira ing cacung cundiman,
Dina’na cang diua’t malagung taguimpan.

Canining dalit cung mayumu’t malambing
Qng aliuang yatu carin ca miguising;
Cule ing aquit mu’t tulang macabitin,
Caratang sinulad a yaslag ding batuin.

Dinan da cang lugud ibat qng pusu cu,
Dinan da cang tulang ibat qng lugud cu,
Panirug at lambis queca angan ibye cu,
Ba’cang mipaynaua, maninap mayumu.

Busal ning tutud mu cacung piulit-ulit
Ibat quening lira ing mayumung dalit,
Qng amanung guintu’t malambut a sunis
Ing canacung sintang sari qng calambis.

Calulung babai, mipatudtud na ca,
At acu siping mu, daralit malsinta;
Carening uma cu ipyac da ca mata
At caring tacde cu carin ca paynaua.

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *