I JESUS INARAP DE ITI CANG ANNAS AMPO CANG CAIFAS – JUAN 18: 12-40

binersu neng ORLY MANALO DIZON; Sucad: 8/8

1
Ding macasulat dapat lang / matupad mu ketang oras
Ginapus De(JESUS) ding sundalus / at agad dela cang Annas,
Ining Annas agad naman / penibala ne cang Caifas
Metung pari da ding judyo / a carelang pecamatas,
Pengutnan ne’i JesusCristu / king ban atulan yang patas
Dapot ala yang ikit man / lebagan Nang nanung batas.

2
Caretang Keang(Jesus) alagad / adua la retang tinukî
Ing metung ‘tin yang kilala / carening matas a parî,
At ing metung ya i Pedro / magmatiag yang atubilî
Inia ining bante pasbul / akilala ne’t sinurî,
A i Pedro metung caring / disipulus Na’ting sugî
A malagua iting lingad / “ali acu” nganang matnî.

3
Caibat linual ya i Pedro / ketang api ya migsalab
Kitnan ne ning casipin na / ing metung ya pin alagad,
At mabilis nang pekibat / “ali cu” nganang maglingad
Ampong atin pang menakit / king hardin ya ing menabtab(balugbug),
A payalian “ali acu” / ya ing pekibat na’t bungad
Canita na itang tandang / tinulauc iting agad.

4
Meging disisyun nang Caifas / ing cang Pilato ne dalan
At Pilato antimurin / cang Jesus alang asangcan,
Sinuri neng miamas-amas / nung ‘tin yang utus lebagan
Itang keang pamanyuri / ala ya’ting casalanan,
Mipaintagun ya ing aldo / nitang Pascung keugalian
I Pilato mamulus yang / metung a presung tulisan.

5
Canita na detang judyos / cang Pilato da inauad
At masugid iting aduan / melisuas la at gagagad,
A i Jesus yang atulan / camatayan agad-agad
Iya itang ilibe da / caring aduang presung sucab,
Ya’ng ipagmaralampu da / disidung ipatupad
I Jesus yang miparusan / ding judyos bucad dang angad.

DIZLAG FARM, April 13/22.

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *