INDU – SULU NING PAMILYA”

belangcas neng Orly Manalo Dizon

1
• Kilub ning aldoldo a mangapaliari
• King pibale-bale ‘ya ing magmantini
• Manibatan abac keang pamagsilbi
• Alang capagalan king cayang sarili

2
• Bayu ya pa sunlag itang aring aldo
• Agiang puyat ya pa piragli neng ticdo,
• Maglutung amusal samasan ding plato
• Ban keta nang dulang caring salusalo.

3
• Istung casinup da detang pipanganan
• Pamaglinis bale ya naman umpisan,
• Caibat tipunan na marinat dang malan
• Sabunan icula bayu ‘ti luglugan.

4
• Malan isable na itang pinipi na
• Tane man mamalis king carelang mula,
• Mandicut, manugtug mialiuang tanam da
• Tsaca no agtalan ding matua nang bunga.

5
• Bungang ayagtal na idala palengki
• Ketang lapag-lapag caya lang pisali,
• Caibat cuentan na la ding cayang ayabli
• Paltang cailangan da nung casyang panyali.

6
• Caretang ayabli sali yang ayasan
• Pilan kilong asan at paltang cailangan,
• Ketang salicap na layun nong puntucan
• At tsaca ne ume bale nang tucnangan.

7
• Ing carelang pagtuan caratang na bale
• Ya naman ilutu king timpla iyapse,
• Lugud at pacamal caring cayang abe
• King keang pamilyang pibandian nang tune.

8
• Potang datang na la detang cayang anac
• Ibat king escuela pauas tatagactac,
• At ing asaua nang sinarul king dayat
• Itang nasi’t asan tana macayapag

9
• Caibat na ning pagtuan ya na naman dili
• Itang cayang gulut iyatyat piragli,
• At king cagising na tane man manulsi
• Carelang imalan metastas megisi.

10
• Itang aring aldo bayu ya mipanpan
• Manaliua aske carin king albugan,
• Tutuking lutu na carelang apunan
• Lutung kitmuan lugud macaganang mangan.

11
• Bayu la matudtud mtipun- tipun la
• Arap na ning altar pasalamat Caya,
• Canitang Ginung Dios Ibpa carin banua
• Grasya Nang pigcalub at pangacabus da.

12
• Cayaring mengadi ya naman arapan
• ‘Tang “black & white tv carelang pagtiagan,
• Detang teleserye a susubaybayan
• Caya iti munie ditac capasnauan.

13
• Potang magkera ne diua na lilibad
• Caya nang isipan ing tutuking abac,
• Dala nang matudtud abe king paninap
• Nung nanung manaya king aldo ning bucas.

14
• Macanian dudurut ing patingapun na
• Bie nang daralanan SULU NING PAMILYA,
• Lugud na at lingap pane ipadama
• Pusu nang busilac a alang calupa.

July 31, 2013, 16:15 hours,
Manama , Kingdom Of Bahrain.

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *