Acaquit Que

( Tula / Poema )
nang Jose Roman Reyes Laquian PLI

Acaquit que quetang queang / calaparan ing marangle /
nung nu ding balang tanaman / presco la’t aluntiang cule /
at ding ayup magcantajan / at mag-siyap lang macasale /
qng musicang tiup ning angin / Amian langan maquiyugne ; /
macanian ya ing amanu / ning quebaitan cu at male , /
maqui diuang asmu lalam , / mitmu ya bie at macule , /
malindayug yang tumaila / ning indung ibatan ning bie , /
queng pusu ya’ing capainauan / maqui dalit a cayabe . /

Acaquit que itang jardin / ibat quetang calalaman /
ning Indung Sicluban linual / yang ganap a casiglajan , /
ibat quetang queang tanqueng / medilig at meyambunan /
angga qñg pamaniampagang / masamiu at masna leguan ; /
macanian ya ing amanung / miyuranan , miyaldaoan , /
minusbung ya arapa’ning / galing aldong macatiman /
at qñg tindag ning cule nang / quinablas quetang catasan /
linto ya ing dalise nang / diua , pusu , banglu’t leguan . /

Acaquit que qng sicluban / mipanuanan ya’ing Eden ta /
at ing ilug nang manatad / caring tanaman bie’t sigla , /
qng camamaranunan ing / ambun mumumang dicut na /
at ing angin ning cauran / aldo lalabul ne’ing dimla ; /
ing Amanung Capampañgan / paraisong santungan ya /
maqui ilug yang mamalun / cundiman , canta’t poesia ; /
balang bayung abac ning bie , / capalsintan ya’ing dalit na , /
panaun man ning ligalig , / diua na ning tetagan ya . /

Acaquit que ing banua qñg / imala’nang iro’t sutla /
at ing aldo nang saslag qñg / abac ning munag-sumala /
at maguing queang cabengian , / ing reinang bulan timaua /
yang papalto caningningan / cambe ding batuin a lacsa ; /
ing Amanung Capampañgan , / matindi ya api diua /
sinese da caring pusu / ding malugud a macudta ; /
amanu yang masna tindag , / quislap ning banuang masala /
ibat caring Nuan a Labi / ning POETA ta’ng DIOS IBPA ! /

Acaquit que yang dagat qñg / pamiduyan-alun pane , /
ding alun misasaglulu / qñg sintang aplaya ume /
ban mangising panamdam ya’ing / umang-lugud nang dalise /
cambe labul ning manyubung / Amian a marimla daque ; /
ing Amanung Capampañgan / qñg lindayug-alun babie /
diua’t tindag qng panaun / ning pangayatyu na at bie , /
qñg balayan nang palsintan , / malindayug yang mayugne , /
qñg sinta na magdatun ya’ing / umang-lugud nang dalise . /

Ing marangle maqui presco / at aluntiang ya tanaman /
at ing jardin masamiu ya / caring sampagang maleguan /
at ing Eden mabibie ya / qñg ilug nang paninuman /
at ding aldo , bulan , batuin . . . / magningning la qñg catasan /
at ding alun dayatmalat / alang patna lang magduyan /
pauli mu , O’ Macudta / ning Amanung Capampañgan –– /
queng sipagan mung gagambul , / gagale at mag-cundiman . . . /
magBIBA ya ing Amanu , / caring quecang cauatasan ! /

May be an image of nature, tree and grass
This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *