TALATURU

Belangcas neng Lydia Lagman Gamboa
at kinuyad neng Orly Manalo Dizon.

1
Talaturu ing papil na a keang dapat gampanan
Misna ya king caulaga at sari ya king catimbang,
Matimbang ing tungculan na caring anac maintun beluan
Cabiasnan a maguing sulu king aldo rang paintungulan.

2
Tenguanan nang catungculan talaturu sari sakit
Uaring amun kening bie na caring pago macacabit,
Kilub na ning patingapun pane salita’t mimirit
Caring anac ing cabiasnan e na maliaring auaglit.

3
Talaturu pangalub na king cuartu nang pituturuan
Ya nang Ibpa at Indu ra anac a misna caracal,
At nung atin micasala atin ginauan garapal
Nung abarug ne ning maestra pengari ya ing calaban.

4
At nung e no apabiasa anac a anti careti
Ing calulung talaturu ya pang bagsacan dang sisi,
Potang apalmuran na la o acandut no man deti
At samantalang ila man carela gagauan da’ti.

5
Cabiasnan a tuturu na iti mayakit lumabung
Tumubu ampong manyupling manyanga at manyulapung,
Ing ganacang tuturu na king daratang a panaun
E mapanat ing beluan da at dacal la pa apupul.

6
Masanting a panugali tuturu na caring anac
Mibabatang talaturu nung king ucul no atatac,
‘La nang malili’t milisya king carelang balang landas
Alang lunto mapanaco macamate at manoldap.

7
Ing metung a talaturu cauangis na at catulad
Ing ortelanu king baryu a auasan dang anac pauas,
Talaturu anti mu rin tatanam na at mumulat
Cabiasnan a tatalsac na caring ucul da ring anac.

8
Nocarin o capilan man nung ala ya’ng talaturu
Alang dentista at pari comadrona at inyeru,
Talaturu bina cang nuan king kecang pamagserbisyu
King tugatug ning tagumpe carin ca o TALATURU.

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *