Talapagligtas 2

(Savior)
Mala-sonetu

1.
Tau ya pin kaya’t / metung a personá
ing talapagligtas / a ipanaral dá?
O iti metung yàng / pikatsang istoryá,
a pepanuala da / ring tau kanitá?

2.
Nung tutu, nokarin / nakatà iligtas
niting ngara…sugung / inaus dang mesias?
nung Dios yang tinipa / ibat banuang matas
ot kailangan na pang / mate ban magligtas?

3.
Ing dramang iti king / bubut tamung yatú
e kaya linubid / da mu ding larinú?
E kaya paralan / da mung inimbentú
ban supilan da la / ding mangmang a taú?

4.
Uling nung ing taú / atamnan meng takut
apatuki mú ne’t / apidurut-durut.

Yng Bantulut A Siuala
San Simon
23 Enero 2024 -5:31 N.A

This entry was posted in Mala-Sonetu, PL Apo Gonzales, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *