ING TAUNG MAPIBABATA

Neng Dalagang Baryu
Ortograpiang Ca Ke Ki Co Cu

Caring matua king minuna maralas cung daramdaman
Ing taung mapibabata dasan na ing pakicuanan,
King salita ring Tagalog ing pane rang bibigcasan
“Kung may Tiyaga may Nilaga”, iang gagcas ding keracalan
King aldoldo bie ning tau iti metung iang catutuan
Keti babo na ning iatu e maliaring palaraman.

I Kate, iniang muna kaming mikit ampon mikilala
King istasyun GVAM migale iang poesiya,
Apuna de ring caiabe titicad la ding bersu na
Iniang caia do ituru e man linulam a lupa
Macatiman nong linarin ban canita mitulid la,
Bat canita meralas neng mekiabe king programa.

Programa bayu magmula pakit nong caiang sinulat
Karing PL a caiabe cang Tang Jaspe at Pol Batac
Tatang Guding, I Frank Gintu palarin nong agad-agad
Cang PL Doy, Tatang Felix paturu no ding titicad
Anti murin I Dang Ofring reyna ning sabing kesapuak
Ilang minie king antabe nia mebiasa ke’t meging watas.

Inia ining cacung puge’t matigic a galamanu
Cang PL Catherine Lapuz ia ing caia ibabie cu,
Ing salita king minuna ulitan keng pasibaiu
Nung magtiaga ca’t mibata sabo liga ilupan mu,
Ing puna ra ketang mali macatiman mung ibaiu
Acamtan me ing tagumpe binang sacdal king caiubu.

Dolly Poylorenzo Gigante
South San Francisco,
CA, United States

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *