Hayyyyyyyyyy…!!! Enrolment Na Naman

Sinulat Neng Babaing Matun 4/19/2013

Enrolment na naman panaung gastusan
Pengari dudurut nung kenu la mandam
Agyang 5’6 ya pa karelang sulungan
apagaral la sa anak dang kalugdan.

‘tin kung kakilala ustung enrolment na
Nung kulang lang tipun buntuk sasakit ya
Obra keni’t keta mag-obertaym ya pa
Ban nala’ng abuu perang gamitan da.

Lalu na private la ding pipagaralan
Nung kulang la’ng pera buntuk gagamusan
manyad nang baldugan ban e kabayatnan
Oneng ita mu pin dagul ing bayaran.

E pa ken mayari itang kasakitan
Kaibat ning enrolment sadya gamit naman
Bag, sapatus, notbuk, pati pa imalan
Anggang e ngan mi’atsu alang kapaldanan.

Inya kekong anak sablang papagaral
‘Yang pamagaral yu dinan yung masabal
Keng kasakitan da at karelang pagal
Medalya ing ablas sabitan la batal.

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *