GULIS NING PALAD

Neng Almario “amor” C. de Jesus1)
Sasabian da mitacda na, maging bie mu keting Yatu
Uling iti macagulis o mikintal keng Palad Mu
Nanan mu man pagaralan, maski biasa ca pang tau
Iti e mu atalastas, uling metung yang misteryu.

2)
Itang gulis king Palad mu, anting Mapang macasulat
Keng dalan a tutuntunan, keng lacad mung misnang bayat
Itang sablang miliari na, careng mata mu mimulat
Yang calmang mitutuc keca, agyang nanu ing pagsalbat.

3)
Dapot agiang macanian man, keca sang pacaisipan
Tagle ning taung lelangan, ing timawang caisipan
Balu mu itang marawac, ustu at mayap a gawan
Ing banal a cautusan, yang pagpilitan mung tucyan.

4)
Ing mabibie keting yatu, metung ca waring maglacbe
Dacal itang dalanan mung, a capagsubucan keng bie
Agyang sabla mitacda na, nung gawa cang masalese
Yang meging Gulis Ning Palad, a pagmaragul mung tune.

5)
Caibat ning panga-bait mu, camatayan ca paintungul
Tacdang Horas e mu balu, nung capilan itang atul
Mengari keng pating-apun, ing dalumdum yang cumaul
Keng catawan mung maglacbe, mitambunan ya keng culcul.

6)
Lacuan me ing yatung iti, aliwang carinan munta.
At lawen de itang libru, nung dapat a matanggap ca
Ketang Gulis ning Palad mu, metupad o e megewa,
At ing atul miras keca, keta ca lalam o gloria.!

7)
Nung kecang pacaisipan, Itang Gulis na Ning Palad
Yang mamantabe keng bie mu, bacang miras at misadsad
At maging macabaldugan, pamanucnang keting labwad
E ca cabud anting singo, o ulad a cusad-cusad.

8)
Tau cang palpicasala, dapat tuki ketang Utus
Tumibe ca salpantaya, bacang lubus a micabus
Puso at caisipan mu, luguran me ing Mengabus
Pati na para mung tau, e mu tuturing Busabus.

acdj – google blog – Ing Agila Ning Apalit
Artesia, Ca, USA Oct. 24,

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *