ING PAMANA

E ne pa man ayari ning, abugadu’ing babasa’na
dikil ketang testamentu, da retang talapagmana
ginulut ne ining Goryu at e ne mekiramdam pa
king aliwang panabilin, ning meangu bie ingcung da

Ding melacuan ketang mansiun, matula la’t sasagacgac
samantalang ining Goryu, e mingutngut king cayang kiac
maginakit ya’ing pusu na, a anti waring masaspac
uling itang amana na, cubu ya mung malalasac

Itang cubung tabingki na, at mipapase king gabun
a telacad dang apu na, king malualas a tarundun
manibat pa king anac ya, king marangle ne maratun
at king dampang culambibit, ya ketubasan panaun

King idad nang migit na rin, king apat a pulung banua
pibata na rugu niti, ing e pa mu makiasawa
uling cabud mesakit at mirate ne itang matua
angga king mate ya iti, e meco man king siping na

Pelalung ing pagobra’ning, cayang ingcung king marangle
i Goryu ing menibala, menigobrang masalese
at maging neng pupupul ya, ing abli na caring pale
babie na ngan cang apu na, a king bangcu ra lilele

At caibat detang pisa’nang, e bitasa mang pepakit
ban iyapa at comustan, itang ingcung dang mesakit
ila pa’ng pepamana’na, king anggang tingca nang gamit
inia susucdul king banua, itang cayang paginakit

Aisip na niting bigla, ala nia ring acarapat
agiang maglupase ya pang, king gabun magsalibatbat
mibalic ya ketang mansiun, dapot e ya rin miglambat
linual yang mamitbit gamit, caring mingatba nang gamat

Tinaglus ya ketang cubu, a cayang pipagpainauan
neng mapagal yang sasaca, ibat king obrang asican
dapot ngeni pauli ning, masalpac nang capalaran
ya nang maging bale niti, at cari’ne manucnangan

Penanandit, penica’ne, ing mipapase nang cubu
kinua ne ing boting alac, king babo ning pasimanu
mararagli inucuc ne, e ne ginamit mang basu
cagisa’na sinindi ya, ketang cayang sigarilyu

Dudurut ing panakit na, pasari na nitang alac
at ding cayang aduang mata, mapundat no at mipipiac
pisig ne ing cayang buntuc, at saca ne gulping pildac
itang posti na ning cubung, bucbuca’na’t malalasac

Begut ne king awaca’na’ing, macatacas a panabud
penabac na itang dalig, at detang asias nang matbud
king metung a posting cuayang , mebangal king cacucutud
atin yang ikit a bageng, macabusal king paludpud

Macabalut la king plastic, a macuniat at macapal
masanting la pangrolyu, ketang bilug a casacmal
malalagua bilatlat no, caring gamat nang gagalgal
mitindayag la ring papil, a king plastic na acalcal

Titulu lang gabung migit king atlumpulung ectaria
ding ikit at abasa nang, macalagiu na ngan caya
king milalu niting tula, melumpawi ing lasing na
memalisbis king pisngi na , ing lua caring cayang mata

Canita na aganaca, ing sasabia’nang maralas
ning meangu bie apu na, neng sasara ro ring lauas
camate cu itang cubu, alilan me ngan a asias
ya’ing keca cu ipamana, caras ning tacda cung oras….

Vhelle V. Garcia
December 18, 2016
Abu Dhabi

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *