CRISSOTAN – MAKAKAYAP LA O ALI DING TEKNOLOHIYA KING BYE DING TAU?


neng Romeo S. Rodriguez

MAKAKAYAP LA……………..Poeta Januario D. Maniago
E LA MAKAKAYAP………….Poetisa Maritess Evangelista
LAKANDIWA…………………..PL Romeo S. Rodriguez

(Ing mumunang dake niting Crissotan migale ya ketang 31 ya ing Julio king programang INDUNG KAPAMPANGAN a mararamdam balang Sabadu alas 8-9 ning bengi king Radio Station DWBL 91.9 Bright FM. Ing kadwa nang dake migale ya munaman king mesabing station keta naming 6 ya ing Agosto king makanyan mu naming oras.)

LAKANDIWA:

Ngening bengi agkatan ko deting sablang makiramdam
Karing pamibale-bale susubebe king tuntyunan,
Pasibayu mibalik ya iting Bengi ning Crissotan
Pauli ning kayadwanan king ba miya sang pisabyan.
metung a makapanaun paksang dapat pibadbaran
deting adwa tang makudta, magaling at matenakan.

Mayap la o Ali ding Teknolohiya Karing Tau?
Ing kutang a pakibatan, paksang mibye kekatamu.
Bayu kula sadyang bulus pakilala ko kekayu
Deting adwang mibadbaran, king panig da mipaglwalu.
Poetisa ning Sasmuan e la mayap ngana kanu
Samantalang ing mayap la nganing Poeta ning Mexicu.

At kekayung makiramdam ing adwan ku’t pakisabi,
Itutuk yo ding balugbug king radyu yu ngening bengi
Nung bayu la ding baterya at ala ko pang koryenti,
Ding sabla yung siping bale buryan makiramdam keti.
Deta namang sablang atyu kilub ning istasyun ngeni,
Adwan ku ing mangatni yung palakpakang alang anti.
MAKAKAYAP LA: MUMUNANG TALAKAD

Anting aku ing mumunang mirikilan ban talakad
Ipamingwa ing panig kung karing sabla sadyang mayap
King bye da ding anggang taung makasubuk, makalasap
Benepisyong ibabye na teknoloyang magpaunlad.
Sasabyan ku king kalaban katuliran kung ipasyag
Simen na lang tunggal-tunggal ban king laban e ya mitwag.

Kayapan ding makabayung kagamitan ikit ta na,
Agyang ketang panaun a ala ta pa king istorya.
Detang pipunpunan tamu gagamit nong teknoloya,
Bista man at misnang bagal ketang pamibye bye da.
Dapot inyang meimbentu ding makabayung makina
Merakal na itang pupul babye ning agrikultura.

Kanita nung mibili ka bini ampo pang tanaman
Kaylangan me pang linisan itang sukad mung asikan
Kayabe me ing damulag balaus me ing sarulan
Miraras kang pilang aldo bayu me apanamnaman.
Dapot ngeni, king traktora oras mu ing bibilangan
At e naka masyadu pang mayabala’t mapapagal.

LAKANDIWA:

Ngening dimdam yu ne ining king panig ning makakayap
Teknolohya karing tau king babye nang pami unlad.
Adwan ku rin para kening poetisang sasalungat
Ing masikan yung palakpak mapaling pamananggap.

E LA MAKAKAYAP: (MUMUNANG TALAKAD)

Bala na ning kabadbaran bayu ku pang makilaban
King debating mayayaus anting lagyu ning Crissotan
Sukat mu sanang abalu detang kakung pipunpunan
I Juan Crisostomo Soto ya ing kayang akayagnan.
King larangan ning poesya king uyat ku yang daralan
Inya sukat kang miadya ken da naka pandaskulan.

Wa man tutu mipabilis panamnaman king lauta
Pauli ding makabayung imbensyon ampong makina.
Dapot balu mu ngan kaya ing binye ning traktora
King bye na ning ortelanu dagdag gastus ibat bulsa?
Uling bukud ketang laru ampo itang gasolina,
Atin muring mekanikung bayaran nung kesiran ya. .

Map yapa itang damulag ketang dikut milalabas,
Enya naman mangailangan king mangamal a “spare parts”.
Kaybat na ning pamanyarul ibulus me ketang labak
Maglublub ne yang dili na itang gastus e abalak.
At itang kakung pupulan , itang manyaman a abyas,
Alang dudang ding kalulu mirakayan la ‘gyang ditak.

MAKAKAYAP LA: (KADWANG TALAKAD)

Ing kalaban ku pin pala tatawli yang alang sala
Uling itang katuliran panaun na pang Mahoma
Mayap ya pa ing damulag ala kanung gastus ngana .
Uling ketang dikut ampong labak sadyang milabas ya.
Ding damulag ngeni watas pulkeru ing destinu ra
Kalupa ning “Pampanga’s Best” nung nukarin mapindang la.

Mekad ining kalaban ku e na sadyang abalitan,
Ing dakal na itang abyas a ngeni ta apapangan.
At keraklan karing bini ibat la king kasenayan
Miyaliwang Syentipikung karin U. P. memagaral.
Inya naman ding malukang pagmaragul nang sasabyan
Itang abyas a manyaman mura da nang atatakman.

Palibhasa e na balu modernung komunikasyun
Inya sadyang malalakwan king balitang manganayun
Ing gamit na pa tambuli potang bisang, maki lupung
Karing kayang kakilala ampo retang kapanaun.
Watas e mu wari talus kapamilatan ning “cell phone”
Agyang detang atyu “abroad” malagwa mong akayagum?

E LA MAKAKAYAP (KADWANG TALAKAD)

Ing laman na nitang buntuk niting kanakung kalaban
Purus na yatang basura inya alang kabaldugan,
Ing isip na makaporma agyang ala yang kebalwan
king pagmayabang nang “cellphone” a maragul na kasiran.
Pauli ning pamangamit kabang lalakad king dalan
King pesaring aksidenti karing tau’t kasangkapan

Ing metung pa karing anak agyang lalto lang magaral
Dapot deti anti la mong ala nang ababalu man,
Agyang miras ne king matas a gradu king pamantasan,
King “spelling” mangayna la pane kuto itang belwan.
Makananu potang mayntun obra at kapanintunan,
Tiyak mu ing mibagsak la ketang “exam” dang dalanan.

Wa man at sadyang mabilis modernung komunikasyun
King kapamilatan da ring lalwal makabayung “cellphone”
Agad mu lang akasabi king mabilis a panaun
kakilalang malwat mu nang e na ikit, akapulung.
Dapot itang “personal touch” milako nya mung balayun
E kalupa nung kayarap ing kasabing ‘ting emusyun.

MAKAKAYAP LA (KATLUNG TALAKAD)

Tutung iting kalaban ku saguli yang manamdaman
Lalu potang e na buri itang kanakung sasabyan.
Nung mepitik ya king kakung pamamunye katuliran
Marapat mung tanggapan na uling atyu king Crissotan.
Inya watas nung e agyu ing yapse kung katibayan
Mayap pa ing sumuku na ban e na ka misakitan.

Nung sakali menasakit itang kekang pilubluban
Mika alta pirisyun ka at salu mu saskup neman
Ating ngening asasali medisinang pikabalwan
Produktu ning makabayung teknolohyang pakipatyan,
Itang metung a tabletas sapat ne king panamdaman.
Tiyak king saguling oras kumayap kang mabilisan.

Nung sakali alang talab king panulu e mipaldan
Munta na ka at palawe ketang modernung ospital.
Karin dakal la ring gamit teknoloyang masibukan
Saguli da mung abalu nung nanu ing kasangkanan.
Bukud pa karing mediku, dalubhasa’t memagaral
Karing bayung teknik ngeni king ospital gagamitan.

E LA MAKAKAYAP (KATLUNG TALAKAD)

Mekad ikang dapat tuknang king sabla mung kayabangan
Uling aku e ku byasang kabud sumukung makanyan,
Agya rugung babayi ku balu ku ing makilaban
Lalu na king kalupa mung alang sakit pakyarapan.
Ding yinapse mung matulid ala la ngan kalinawan
Anti lang burak besibas mu king danum a anting Kristal.

Bayu ke pa inuman ing rereseta mung tabletas
Munta naku king natural masanting a babye lunas.
King banayad a masahe at ditak a pamanimas
Panamdamang sakit buntuk saguli ya mung milabas.
Pota galang medosis ku king panulung kekang gingkas
Agyang e ku bisang munta king ospital ku miparas.

At nung bisa kung paynawa king ospital e ku munta
Uling pota lalu ku pang mikasakit king alaga
ding serbisyung amanwan mu kambe da ring kwartu’t kama
Pota lalung mayataki, ing dumakit punerarya.
Mayap na mu ketang bale kambe ding kakung pamilya
Saguli ku mung salese king lugud da’t panalala.

LAKANDIWA:

Tuknang ko pa…tuknang ko at kanaku makiramdam
Uling tutu kong papali king paksa na ning Crissotan
Aku iting lakandiwa marapat kung mamagitan
Ban e munta king matsura ing kekong pamiyalitan.
Ing layun na ning Crissotan katuliran yang paytunan
Aliwa ing pamipukul dinat king kekong kalaban
Uling pota nung paburen malaus kong mipukpukan
At erana akilala kalwal yu keting himpilan.
Anya naman pakisabi karing sablang makiramdam
Panayan yukeng Sabau kadwang dake ning tultulan.

(Ing kadwa nang dake niting CRISSOTAN migale ya ketang 6 ya ing Agosto keta mu ring mesabing Radio station DWBL 91.9 Bright FM.

LAKANDIWA:

Ngening bengi pasibayu kaku la ngang pupugayan
Deting ngeni makatutuk, makiramdam king tuntyunan
Benging Dyos pu ing payabut king kekayung kapanayan
Keting pamanaluki yu kening Bengi ning Crissotan.
At bayu ke pasibayung ibuklat at pagumpisan
Ing kadwa nang dake niting makasadyang pamilaban
Deting adwang mangagaling, deting adwang matenakan
Tanggapan yung pasibayu ining kapasalamatan.

Makakayap La O Ali Deting Bayung Teknolohiya
King Bye Da Ring Sablang Tau, ya ing ngeni mibye Tema,
Marapat dang pakibatan deting kekatang Poeta
A nandin pa bisang mapse, maynip na lang manenaya.
Inya ba lang mikadiwa palakpakan tala sana
Ibye tamu ing mapaling pamananggap sa karela.

(Audio……….. Palakpakan…..)

At ngeni pu awsan kune ing mumunang mitalakad
King panig nang ngana kanu ing manyambut ya ing dapat.
Uling bayung teknolohiya tutu la ping makakayap
Kareting sablang memalen makatwa man o ding anak.
Inya ngeni ing adwan ku ibye taya ing palakpak
Kening matikding Poeta king Mexico ya menibat.

MAKAKAYAP LA (KAPAT A TALAKAD)

Sadya yatang ing kaustan niting bayung tyeknolohiya,
E na pansin ning kalaban o tutu nyang pintasera,
Karing sablang sinabi kung kayapan ning kakung tema,
Purus namung negatibu ing balu nang ibarongga.
Inya ngeni sasabyan ku king yapse ku miadya ka,
Itang anggang kabalwan mu keka na ngang isadya na.

King modernung pamibye bye mabilis na ngen’ing sabla
Mabilis ing pamaglakbe papunta aliwang bansa,
Uli da ring mangaragul barkung makapaning aya
Ampo detang makabayung eroplanung makabigla.
Pota e na naman balu ding aliwa pang balita
Malwat nong miras king bulan detang taung mausisa.

Palibhasa ing kalaban paragul de ding makatwa
Inya naman ing isip na anti yang makatawli pa.
Insanu ing pilinan mu nung bisa kang maglamyerda
Itang mabilis a awto o mabagal a gareta?
Kanyan dana ka husgahan, ding makiramdam kekata,
Nung gareta ing pakibat masambut kang alang sala!

E LA MAKAKAYAP (KAPAT A TALAKAD)

Tutu pin ing sasabyan na nining kakung kabadbaran
Mabilis ing panyatang na karing lugal pupuntalan
Dapot e yata mamasa karing ngening pahayagan
Karing sadyang makatakut aksidenting daranasan
Pauli ning makabayung teknolohiyang pagmayabang
Dakal la ring mangamate king malati mung kamalyan.

Eroplanung mangabilis king babo ning kalawakan
Pilan no ding meyangu bye king e da naman piadyan
Metung ne ing Presidenting liguran da ding keraklan
Itang Ramon F. Magsaysay inidulu ning balayan.
Detang barkung amanwan mu pasari dang kalungkutan,
Karing pamilyang magsalbat likwan da ring pakamalan.

King garetang sasaken kung kukulyutan nang kalakyan,
Bista man at misnang kupad king isip ku makapaldan.
Bakit ali? Kabang Karin manene ming paglabasan
Ing malawak a kakewan pagumasdan ing asikan
Karin akakit kung sabla, itang sablang pipagalan
Ning pakamalan kung Ibpa alang tuknang mananaman.

MAKAKAYAP LA (KALIMANG TALAKAD)

Sabi kuna e ku sadyang magkamali king isipan,
Nung ing garetang makupad ya itang kayang pilinan.
Uli na ning pangatawli ning utak na ning kalaban,
Angga detang sablang gamit mitatawli la mu naman.
Mekad potang aku na ing mapili kening Crissotan,
Mipakama nya ing watas ketang e sadyang kabalwan.

Mekad e na naman balu Poetisa kung kayarap,
Dakal na itang pamangan saguli na mung ayapag,
Ating “instant” tsokolate ampong oatmeal a pang anak,
Asadya mung mabilis nung mamaligwa ka neng abak.
King paugtwan at hapunan ati nang asaling agad,
E kaylangan itang malwat, pamisadyang mitnang kupad.

Nung atin ka mang bisita king bale mu a kasabi
E mu na rin poprobleman ing pamangan a isilbi
Uling atin nang McDonald o kaya itang Jollibee
Saguli kang maka order I deliver da pa iti.
Teknolohiya itang sangkan obat ini malililyari
Makapangan kang manyaman agyang nanung oras ngeni.

E LA MAKAKAYAP (KALIMANG TALAKAD)

Akalingwan nana yata, nining kakung kabadbaran
Ing kulturang likwan da ring kekatamung pipunpunan
Anting metung ya kareti maki dayang Kapampangan
Marapat mung panugali maselan ka king pamangan.
Aliwa ing lutung baleng maingat tamung pamitan
Agyang deng e taga keti paninapan dang apangan.

Nanu namo ing akakwa karing lutung mabilisan
Sobra sobrang pamaniti itang karelang gagawan,
Pati itang panyangkap da e masanting king katawan
Uling deti ma betsin lang malwat da nang papatuknang.
Inya naman akit mula agyang karing kayanakan
Nung ala lang alta presyon, ding batu ilang mituran.

Migising ka o poetang lalabis king kayabangan
Pota detang kekang apu ila nang mangasakitan,
Itakwil la’t ipasara ing marapat mu pang gawan
Ban mawala la ring pesting tubu mu itang isipan.
E ka kaya kabakas da inya mula kakampiyan
Sabyan mumu ngeni kaku ing buntuk mu yang pukpukan.

MAKAKAYAP LA

Aba, agyang e papatul karing kalupa nang Eba
Nung aku na ing hamunan mekad ngeni tanggapan na
Uling e ku buring ining kakung buwak masira ya,
Kaybat ku pang pepa-ayus king parlor ning kakilala!

E LA MAKAKAYAP

Awa sige nung buri mu dening bayu kung sapatus
Ilang ngening gamitan ku king buntuk mu pamalatuk,
Uling ngana ping Ima ku e ku dapat mika lunus
Karing taung labis labis potang ilang magparatut!

LAKANDWA

Ngeni dapat kung libutad kekong adwang milalaban
Uli yatang e masanting iyang kekong pisasabyan,
Detang sablang makiramdam alang akwa king atbanan
Nung purus mung mangaparas a amanu ing sasabyan.
Inya ngeni ing kutang ku bisa ko pang itulid yan
Ban kanita malaus ya ing Bengi na ning Crissotan?

Ika Poeta ning Mexico?……………. Ika naman Poetisa?

Nung makanyan, ibalaus taya ing pamipalitan
Katuliran deting adwa ba tamu ngang makinabang
Karing aral a yapse da at ali ding parunggitan
E masanting darmdaman lalu detang kayanakan.
Pasibayu adwan ku pu mangatni yung palakpakan
Ba’no man sang mikadiwa deting adwang matenakan.

MAKAKAYAP LA (KANAM A TALAKAD)

Karing sablang makiramdam paumanhin ing adwan ku
Nung sakali akalingwan panugaling maka ustu
Tanggapan yung aku metung ku mu naming tau
Maki pusu’t pilubluban, manasakit kalupa yu.
E ku buri ing awsan dang paratut ampong magarbu
Uling sabyan ku’ng katutwan simpli kumung ortelanu.
Dapot agyang ortelanu ining kanakung kabilyan
Metung ku ring tataluki karing bayung kabihasnan
Pamamasa karing libru makaragdag kening belwan
Gagawan kung anting bisyu aldo aldo e selanan.
Inya naman nung panig ku yang ngeni tatalakaran
Uling iyang abalu kung makakayap king lelangan.

Pota e na naman balu ning Poetisang kayarap
Ing babye da ding “computer” karing sabla makakayap
King milabas pilang banwa iti e sadyang pigagap
Anti mo king “science fiction” anti lamu king paninap.
Dapot ngeni akakit mu agyang detang kekang anak,
Marakal la ababalu, kabyasnan a asasangap.

E LA MAKAKAYAP (KANAM A TALAKAD)

Marakal la ababalu ngana mo ning kabadbaran,
Dening ngening makayalto salukuyang kayanakan
Pauli na ning “computer” bayu pa mung pigamitan
Dapot ngeni mayayakit ing babye nang kapanyiran.
Lalu karing panugali at mayap a kasayalan
Maragul ya apasari karing anak mung sasabyan.

Buri daka sang hamunan nung atin ka ring panaun
Ban karetang computer shop mamasyal ka’t maglimayun
Karin mu la sadyang akit kayanakan pakatipun,
Manenayang makagamit, king eskwela magbulakbul.
Itang perang maging bakal imbes karelang atipun
Karin dala gigisanan kilub na ning patingapun.

Ing masakit nung balu mu keka ku ngeni ipasyag
E ra male ding pengari nung nanu ing mararapat.
Kabang ila magobra lang anggang binit dang gugunyat
Ba do sanang apagaral ding pakamalan dang anak
Dapot ngeni nukarin la? Atilu king “computer shop”
Kelingwan ing pamagaral, pamamyalung ing pigagap.

MAKAKAYAP LA (KAPITUNG TALAKAD)

Mangatukup ya king asbuk ing kalabang Poetisa
E na balu nung ninu king malilyari dinan sala,
Obat pati ding computer ila na ding sisiyan na
Nung sakali e la lulub estudyante king eskwela.
Kanyan yu ne akaliskis tatalakaran nang tema
Kulang ya king katuliran ampong ala lang sustansya.

Pangalwal da ding computer dapat ka pang pasalamat
Uling deti maragul la kasaupan karing anak,
Pamanyaliksik dang belwan ngeni ena pin mabayat
Imbes munta king aklatan munta ne kingcomputer shop.
Karin nung mamaligwa ka akit mu yang agad agad
King misan mung click na ning mouse akit mune ing pakibat.

Nung sakali’t ding magaral maging bisyu ing makanyan
Atyu karing pengari da ing marapat a kaustan
Nung matibe ing pundasyun king pamilya menibatan
Agyang nanung tuksu ita e malyaring amuyutan.
Dapot nung ikang pengari e mo sadyang subaybayan
Maragul ing kesa ali abalu da kamulangan.

E LA MAKAKAYAP (KAPITUNG TALAKAD)

E ku sadyang tatanggapan katuliran ning kayarap
Uling ding kakung pengari tutu la muring mayagap
Inya naman akung iti peparagul karing anak
Disiplinang king ugali makayubug, makakayap.
Kaburyan da ding aliwa makanyan mu naman mekad.
Uling itang ikanono deting anak yang paninap.

Ating adwang klasing tau keti babo ning sikluban
itang metung a manloku ampo itang pamaglokwan
ing manloku ing hangad na piragli yang manakitan
inya agyang nanung bage pipilitan dang gagawan
lawen mu la ding mikwalta imbensyon yang gagamitan
ban kanita deting tau mangagisan la pibandyan.

Pagmaragul mung imbensyon a awsan mung teknolohiya
Dapat mu ing makasaup at E makasira la pa
lawen mu ing pesari na gewang bomba atomika
pilan lang libung lelangan ding mengawala kaladwa
kaybat mulang bigsakanan Nagasaki’t Hiroshima
adwang balen Karin Hapon alus mewala king mapa.

MAKAKAYAP LA (TAWLING TALAKAD)

Masanting pi’t binggitan me itang bomba atomika
Metung karing imbensyun na nitang bansang Amerika
Isipan mu na mu watas nung e la mibagsak deta
Karing adwang lugal Japan, Nagasak’t Hiroshima
Mekad angga man sa ngeni mabibye tang alang kwenta
Pauli ning makatakut a banta na nitang gyera.

Nung basan me ing historya Karin akit ing katutwan
Detang bansang Axis Power ing marok dang kapagnasan,
Sakupan de iting yatu ban karelang ipayiral
Ing gubyernung ing buri da ing karela ya mung tukyan.
Nung bisa ka king lalam na ning upayang “dictatorial”
Kaku watas e malyari, e ku sadyang payagan yan.

E LA MAKAKAYAP (TAWLING TALAKAD)

Ninu wari ing mabisa king gyerang makapinsala,
Lalu karing mangalating, karetang mangaynang bansa.
Uling nung akung sakupan at ilako da upaya
Mekad agyang babai ku talan na ku ring sandata.
Ing e ku mu buri watas kalabisan nitang gewa
Halus ing meto sikluban mebura ya king masala.

Para kaku ing balang bye e ya marapat masintang
Uling iti itang Diyos yamu kabud ing miglalang
Inya ngaku alang ninu man ing marapat manutang
Agyang itang teknolohiya a kaku mu pagmayabang.
E me balu ing kasebyan, “Nung bye ing kekang inandam
Ing marapat mung ibayad ing sariling bye mu naman!”

LAKANDIWA

Kaybat yu nong dimdam deting adwang watas mipanapse
Karetang katuliran dang king isip da pa selese
Ngeni naman akung iti lakandiwang manantabe
Pamibadbaran ding adwa ngeni pupututan kune,
Ban kanita damdaman yu ing marapat managumpe
King labanan dang kinaba mayubu ampong makule.

Makabayung teknolohiya a tema na ning Crissotan
Makakayap La o Ali itang kutang nang lalakwan.
Nung suryan ya sadyang babye e mu ditak a kayapan
Lalu iti nung magamit king masanting a paralan.
Dapot iti nung sinobra king e dapat karaptanan
Maging sangkan ban kayapan myalilan yang kasiran.

Inya naman kekong sabla ngening bengi makiramdam
Babalik ke ining kutang king ba ye sang apigunam.

…oooOooo…

Romeo S. Rodriguez
Del Carmen, San Fernando, Pampanga
Julio 17, 2010

This entry was posted in PL Romeo S Rodriguez, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *