BIE NING POETA

Neng Almario “amor” C. de Jesus

*
Madalas ing malilyari, mimisip cang misnang binit,
datang cabud ing pinandit, misnang tula cang daralit,
deng amanung lipo-lipo, susun-susun lang lalapit,
lelangan mung cawatasan, igulis mu la at ipakit,
*
At ing metung a poeta, alipan ne ning Romansa,
Mabibye ya’t mangisnawa, king lagyu ning Pamalsinta,
Agyang nanu pang pagsubuc, talacad at labanan na,
Arapan at tanggapan na, ytang calma’ng mibye caya.
**
Deng amanung susulat cu, malwat na lang macasimpan,
migulis la at milulan, king caban ning caisipan,
keng lacad na ning panaun, dacal nacu rin delanan,
minye aral at tuntunan, cambe casalpantayanan.
*
Ing mabibye keting Yatu, anting mipayid yang banglu,
caibat nang sinalingalngal, ala na cang ababau.

acdj Sept 30t

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *