KECATAMUNG PIBULAIAN

(Talinhaga na ning Ibpa)
neng Almario “amor” C. de Jesus-

*
Cabud rugu dingdungan ke, ing talinhaga ning Ibpa,
Agad cu neng pibulayan tarucan keng cabaldugan,
At dacal la retang cutang, linub kening caisipan,
King lapad na at dewacan, ing lugud na nitang Ibpa.

**
Obat rugu ining Ibpa, sinobra ya pamatula,
King anac a mapanyira, at anac mapangarirya?
Agyang balu nang e dapat, ot sinobra ya pin gewa,
At ala lang utang a lub, malasakt na ning Ibpa.

***
Ing Ibpa ala yang tutul, lultu keni king istorya,
Calupa na ning Mengabus, agad ing mamatawad ya,
At deta nang siping bale, angga la waring manalbe,
Keng gagawan da reng anac, ketang Ibpa rang cayabe?

****
Macalunus ya ing Ibpa, king cainan na nitang lub na,
Sinobra itang lugud na, caring switic a anac na,
Ot e ya maca pa ali, caring anac a talunan,
Dapat sana turu nala , ketang dapat a tuntunan.

*****
Gamitan ne ing paluca, patucian nu ketang buri,
Balang salese king bye ra, at tumwa lang mica silbi,
Iti metung yang istorya, maging masanting yang aral,
Caring matwa at penganac, tucian ing dapat o asal.


acdj
(Diwang menibatan king banal a casulatan, Ing meliling anac)

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *