Gamat


( Poema para cang Tatang Dadong )
nang Ca JR

Cuchara’t tunidur e no gagamitan ;
ngana , ” mecanical ” lang e cu aburian ,
cabang queng gamat cu , maqui catimauan
cu queng pamagsubung pamangan maniaman .”

Ibat cayanacan acaugalia’na
pangua queng pamangan ding gamat nang sadia ;
quilub Malacañang , qng pipanganan da ,
abe lang mag-gamat ning canacung Tata .


Jose Roman Reyes Laquian
9:00 AM Sabado 10 Enero 2015
__________________

Gamat *
Pauaga :
Iniang anac-anac que pa , queng pangasalita nang Tata cu quecaming micacapatad , maggamat yamu at e taganang gagamit cuchara’t tunidur i Tatang Dadong cabang mamangan , subali mu caring pamicatagun nung nu cayabe na lang mamangan ding ” Pun Manimuna da ring Miyaliuang Estadu/Balaian ” ( ” Heads of Different States ” ) … Meguing ” Special Agent ” ya i Tata cu iniang panaun na ning pamanungculan na bilang Presidenti ning Pilipinas ning pisan nang Diosdado ” Dadong ” Pangan Macapagal . – Ca JR ( Jose Roman Reyes Laquian )

This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *