ING LUMANG PIRUYA

Catacup ning silim, ining Bertung kirat
bala – balikid neng king dalan lalacad
nung king palage na alang macayalac
caretang tanaman agad nang miucyat
carin mibata yang manenayang oras
ban macapanyilip caretang mibablas

Pablasang kirat ya ing metung ng mata’
inia macanian yang e na miglolo pa’
tatacut yang magcang king cayang itsura’
umisan de mu ring nasang paglolon na’
inia king idad ng migit nang kwarenta’
i Bertu megi yang baintaung matua

At uli na pin ning alang caranasan
king mayumung lasa na ning capalsintan
mistula ya waring asung mamumulang
neng macaramdam yang pali ning catawan
inia’ing pamanyilip cayang augalian
a waring caniti babye capaldanan

Caretang tanaman, bandal neng papanic
ustung malulam na’t medyu linticlintic
tatacut ne’t e na buri pang maulit
ing penandaman nang e bibirung sakit
iniang tagusgus ya’t mayacdac a buldit
king putut a cuayang, king pun macasandig

Inia ketang misang, manuldul masican
cabang ati yu king babo ning tanaman
tambing yang kinuldas, at caras na lalam
caring gumamila, ume yang migpampan
at king lalam bale ra ri tatang Damian
cari’na penayang mibulus ing uran

Sactu naman itang atupan nang bale
marakal ya aslat at siwang king lande
inia sinawa ya matang maglalawe
karing makapaldang lalabas ng pane
ban lalung mibastag ketang pamanalbe
Pigkeran ne niti ing ikit ng dase

Dapot itang dase a keyang kesatan
mapanas ya pala, e na apansingan
gulpi yang tinikdo king ba’nong pagpagan
inia mipucpuc ya karetang pipakuan
at king tulid na ning keyang kepucpucan
carin ya magkera ining tatang Damian

Ing patac ning uran pablasang masiglâ
ding tau king babo e ra aulatâ
at maging ing matwang carin macakerâ
e na rin ayalac neng maclac neng bagyâ
dapot I tang Damian gulping migsalitâ
maco ca ken nganang ginulisac biglâ

Usung e ca meco, keca ke ibarug
ini nang aldabang, king awang panucud
inia ining Bertu agad neng kinimut
carug carug salung linakad pagulut
oneng kabud-abud ating gulping merug
pilatan ning cayang tundun ampon buntuc

Mipa-pulai yang cacapac a baba^
e nacu pu mulit ngana pang gagaga^
ing e na balu n’yan ing sese ng pusa^
Ing pakisabyan na ning matwang mimimwa^
alang merug keya adalpak n’yang bigla^
itang kalat kalat a lumang piruya^…

Vhelle V. Garcia
April 24, 2014
Abu Dhabi, U.A.E.

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *