I Judas at ding mahudas-hudas

Ken mung atlung pulu, a pirasung pilac
Guinung Jesucristo, pisali neng Judas
dapot ketang cayang, catacsilang depat
pigsisia’nang lubus, at piniawad tawad

Marahil pauli ning sobra nang dine
caring apostoles niting acayabe
mas birian na pa ing, careti miwale
capamilata’ning, pamagpacamate

Mecad aisip na, ala na ring sangcan
a mie ya pa uling sira ne dangalan
at ing tiwala ring cayang cayabiayan
e na na abalic, baski pa capilan

Nanan na pin naman, ing cumabie ya pa
nung e no matula ring abe na caya
lunto namung ala yang delicadesa
nung pamilit ne pa itang sarili na

Samantalang detang, tacsil king balayan
a nanapnap ketang, lama’na ning caban
o ren pang mabibie, cambe ring mapilan
caring galame ra a alang picabsian

Mayap ne man palang e palac i Judas
king catacsila’na, daca’lang miligtas
o ring puliticu a memanarampas
uli ra daca’lang dungus ring mangaplas

Oba’t ayamyam ning carelang cunsensiya
panganyaya ro ring migtiwalang masa
king macacasnuc a cararaptanan da
I Judas careti e tumud balandra

Ding memalen ila ring magsacripisyu
a waring mamusang curus king calbaryu
cabang ding hudas king kecatang gubyernu
magpacasasa la king carelang pwestu

Angga ta na ketang, talapusan curus
a malambat-lambat ta na ring guguyud
tinggap ta’ng parusa ume yang mapupus
potang mate ta na king milalung danup

Deti sanang hudas caring manungculan
pati ring butantis, a mulalang misdan
aisip da sanang mamagbigti no ngan
ba ta nang micabus kening casakitan

Vhelle V. Garcia
March 27, 2016
Abu Dhabi

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *