TUNE ULAGA

Makuyad A Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Tagak Ning Sampernandu
April 5, 2020

Misan king bie tamu magnasa ta’ng bina
A sana datang na ing malagung kalma
King kapagnasan ta’ng mandulap himala
Ing bagueng masampat, mumuli king ala.

King babo lamesa atin nang pamangan,
O’t manintun ka pang e mu agyung kanan?
Atin na kang papag sukat mung pagkeran,
Maintun ka pang kutsung mabuleng tudturan.

Ing e na akawul ning kekang pigagap
Sukat nang isakwil at matulang tanggap
Uling nanu man ing kekang akakapkap
Yang tune ligaya mung e muling paninap.

Sukat a malawut e yabut ning gamat,
O’t yang pakyabutan a atmu na kalwat?
E mo sa’ masanting nung keka mong atyat,
King agyu nang dasan ning gamat mung panat?

E mo wari mayap ing milup kang sabo
Bang mipaldan ka king kekang pamaniglo
Nung mapali ka man king bandi mung silyo,
Matula kang mamun a kikisokiso.

At kanita, ing bie—-akit mung ligaya
Matampang kalma ning megui nang bunga
Kanita akit mu ing tune ulaga,
King pamandulap mu king malagung kalma.

TagakNingSampernandu

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *