Ayupaylung

( Leaf Insect )
nang Jose Roman Reyes Laquian PLI

Macapagmulala / ca queng pangayatyu , /
anti ca mong tau / a e naman tau ; /
binang aliua cang / lelanga’ning yatu , /
macayamang lauen / ing pamaglacad mu . /
Babo ning tanaman , / anti ca mong bulung , /
magyuyung lalacad / cang paurung-sulung ; /
queng cumpal ding bulung / nung nu macasantung , /
nung e ca quiquimut , / anti ca mong metung . /
Macayaliua ca / caring Flora’t Fauna , /
misapuac qng gabun / ning naturalesa ; /
babo na ning sanga , / lauan-lauan daca , /
lacad mung magyuyu , / tutung macayama . /
Lelangan cang nanu ? , / ya’ing e cu a-uari , /
anti camong tau / a mapagcunuari ; /
Uculan cu queca , / ” Caninu ca bini , /
Queng bulung o ayup – / ayupan ca sapni ? ” /

May be an image of nature

Ayupaylung * = Ayup-ayupan bulung ( CAPAMPANGAN ) = Leaf Insect ( ENGLISH )


Flora at Fauna ( ” Flowers/Plants and Fawns/Animals ” )
” Flora ” ya ing bie ning tanaman ; ” Fauna ” macapatungcul ya caring animal .
( ” Flora ” is plant life ; ” Fauna ” refers to animals . )


Agpang cang Mabeluan Antonio Pigafetta , a cayabe nang miglayag Fernando Magallanes , minuna lang meyaquit queng quecatamung bangsang Pilipinas dening Ayupaylung ( Leaf Insect/s ) qng Isla ning Cimbonbon , a casalucuyan maquiquilala qng queang laguiung Isla ning Homonhon …
Qng Isla ning Homonhon ( a maqui dating laguiung Cimbonbon ) , pegaralan at sinulat na lang Pigafetta ding flora ( ” bie da ring tanaman ” ( ” plant life ” )

This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *