Pamamutung Koronang Laurel kang Cris Gonzales

KAPABALUAN:

Malugud da kayu pung agkatan tumagun king pamamutung koronang laurel kang Cris Gonzales bilang Poeta Laureado na ning Amanung Sisuan a ipagkalub na ning Aguman Talasulat Capampangan (AGTACA) at king pamakisanmetung na ning Gobyerno Munisipal na ning balen San Simon a maganap king Nobyembri 28, 2023 king munisipyu na ning mesabing balen.

Dakal pung salamat.

This entry was posted in Panagkat, Poeta John Paul Agulto. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *