TATANG

nang Jose Roman Reyes Laquian
6:50 PM Domingo 21 Junio 2009

Quea ya ing dayang dalise cacawal ,
Lugud qng anac ya’ing babie nang pacamal ;
Matapat ya Lingap qng Cayapan Sacdal
Balang aldong babie ning DIOS Ibpang Banal ;

Tore ning Sicanan santungan ning anac
At Sibul ning Lugud qng masalang abac ;
Budning Tala-ingat ning suling misapuac
Nung nu ya’ing Lugud nang Dalise’t Mawalac ;

Caring baguiu’t ayun ning bie mangidalo
Qng queang pamilia , Cambilan yang lalto ;
Matibe bubungan qng mayuran aldo ,
Mapaling Lugud na Aslag yang Malino ;

Ninu ya qng Lugud . . . Pusu Madegulan ?
Ninu qng Pacamal . . . Binie ning Miglalang ?
Qng Lugud at Lingap , ya’ing Nuan a Catutuan
A pane cung ausan . . . Malugud cung TATANG !

TATANG * , Poema Para Queang Uwaran Larauan Ning Lugud , Ing Malugud cung TATANG , EXEQUIEL dela CRUZ LAQUIAN .


Bocabulario / Tala-amanu ( CAPAMPANGAN ) = Vocabulary ( ENGLISH ) = Bokabularyo / Talasalitaan ( TAGALOG )

Mawalac = 1) Malapad ; 2) Malualas ; 3) Maquecaba , Masaclaoan , Madegulan ; 4) Daraquila ; 5) Milalu degulan , Maleparan ; 6) Alang Casucaran , Alang Cayangganan ( CAPAMPANGAN )

Immense ( extremely large or great , especially in scale or degree ) = 1) Broad ; 2) Wide ; 3) Extensive ; 4) Great ; 5) Vast ; 6) Measureless ( ENGLISH )

Malawak = 1) Malapad , Maluwang ; 2) Malaki , Madilat ; 3) Masaklaw , May kalakihan ; 4) Napakalaki , Dakila , Labis-labis ; 5) Napakalawak ; 6) Hindi masukat , Walang hanggan ( TAGALOG )

This entry was posted in Ibpa, PL Jose Roman Reyes Laquian, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *