KAWATASAN KUNG ASULAT

nang: PL Sergio Gramonte Calayag

Kawatasan kung sinulat, atin labing metung banua
Aldo-aldo kung susulat alang palya at sumala
Nung nanu’ng makapanaun, kalbitan ke’ng kakung lira
Itala ku ing miliari iyang gawan kung istoria

Kabuklat ning kayabakan, ing diwa ku yang maglakbe
Agyang bebe nitang dagat iya ining mamalebe
Karin babo nitang biga, eroplanu karing sake
lsulat ku’ng kakung ikit, ilarawan keni nang bie

At neng misan deng sinulat ilang kakung babalikan
Iniang aku’ng magumpisa, ila rening pagaralan
Deng belangkas kung minuna, alang bilang a dadalan
At neng misan alang rima, makatula lang babasan

Dening minunang sinulat anting metung talaturu
Manyaliksik at magaral balikan lang pasibayu
Detang mali kung asulat ila naman deng binayu
Susulat ko at gagale anti ku mong mag-ensayu

Ngeni kanakung lang dake, king aklatan munisipyu
Ban deng anak a magaral, ing kultura yang abalu
Ing metamle tang kultura, kumabie yang pasibayu
Potang atin lang abasa, patungkul keng balen tamu

Dening bungang kaisipan misulat king kapampangan
Ban deng anak a mamasa, ing amanu e kalinguan
Keng makanian a paralan, anting metung a tanaman
Ing kultura yang magambul mikabunga yang maniaman

This entry was posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *