“CABIASNAN AT CAMANGMANGAN”

Neng ORLANDO DIZON;
Sucad: labing anam (8/8);
Orthografiang: C-K (ca ke,ki,co,cu)

1
Ing taung biasa balu neng cauatan ing keang dilâ
Bayu ya’ti mangamanu sasanacan no pang binâ,
E ya iti maki-alcas cabud’abud makicaldâ
Malalam ya pamigunam bayu ya’ti magsalitâ.

2
Ing biasa matimaua yang pagdulapan ing cabiasnan
Miraragdag ya silungnan at beluan king catuliran,
Ding batas-taung pairal bibilang nong causucan
Pangilagan na ing maroc at matsurang caraptanan.

3
Dapot itang taung mangmang pitutulan ne’ng pluma na
Manyulat yang capanyiran tsaca na la babandera,
Ala iting sasantuan man uaring alang cakilala
Mapad yang mamagparatut at manusgang patutsada.

4
Atin ya pang e masanting ugali ing taung mangmang
Maporma ya nung talacad ing galo na asna yabang,
Nung e mu nia sana balu ing e mamayad man utang
Uling ya’ting keragul na a ugaling mapanlinlang.

5
Meging ugali na naman ing e ya’ti cacauani
Cabang atiu piyarapan mayap ing pakit nang arti
Dapot potang cagulut na sibi-sibi ya at maili
Laue-laue yang pasuclab a tutung macaculami.

6
Nung ala itang cabiasnan mayaus ca rugung mangmang
E balu man ing tingiran itang mayap pamanggalang,
Angga ya king mamakiapus itang ustu e picabiang
At maralas pang gagauan pane-pane itang cangcang.

7
Caring grupu da ring mangmang nung uari’t sa mibusal ca
Mantun cang pamicatagun para midayu carela,
Dapot caretang maisip e ca gugulut arap da
Ban mung carela damdaman ‘tang ustung pamanusisa.

8
Ing simpanan ning cabiasnan a sasabian da ring pantas
Pakibaluan ya’ng catutuan ban lubusan atalastas,
E na cabud mamakiapus e ugalian ing magmatas
Uling dalpac da ding bitis king gabun reti mamacas.

Mar 20/24; DIZLAG Farm, Resthouse & Resort; Lara, CSFP.

This entry was posted in Bie, PL Orly M Dizon, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *