DING SUNDALUS NING AMANU

neng: Princhipe Nang Bebang
Minunang Misulat: 10-22-2015
Meulip: 03-27-2024

Canitang aniang yng pun da ring sundalus,
Caretang sacup na mine iang minutus,
Quing metung a misiun ban re sa’ng icabus,
Yng Indung Amanung binang macalunus.

Quing mesabing misiun metung la’ taguimpan.
Micacasundu la quing metung a dalan.
Miabe-abe lang minisip paralan.
Yng metung at metung carelang lingapan.

Aniang mumuna lang ume nang lumacad,
Pane yng tagumpe da rening alagad.
Dapot misan aldo biglang mibaligtad,
Yng metung at metung eda’nata capad.

Metung caring cawal bigla nia’ng pepacbung!
Sangcan ‘ta nung baquit dacal sinibactung.
Mica-alingo ngo daca’ lang binulung,
Cucutang da ngara “ninung pepapacbung?”.

Uling alang bisang mamin quing merapat,
Mipate pate la ding cawal a tapat,
Mipapaglinis lang cania caniang gamat.
Ating quinauani, ating mipañiabuat!

Malaguat salita mig adua lang dalan,
Ating grupung minta quetang bandang wanan,
At detang aliua quetang caili noman,
Ila ila namung mipapagratratan.

Cania caniang tapuc—mica ‘tin divisiun.
Cania caniang báracs, cania caniang misiun.
“Alang paquialaman” yng meguing desisiun.
Bageng e masampat—manong a solusiun.

O suging sundalos, mi-cruz co sa’ dalan.
At panalangin cu potang milliari ian,
Ding adua iung gamat ilang pitalnanan:
E co sana rugu mipapamarilan.

This entry was posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Princhipe Nang Bebang. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *