Alalan na naman

Aru, alalan na naman
Umpisa nong magalputan
Deng kandidatung batikan
Upisyu ra neng pigawan.

Ya nang obra dang tatagal
Balang alalan gugusal
Kalput da nama’t misandal
Yang sikasu ing garapal.

Deng limput todusan mo ngan
Prubinsiya, ciudad o balian
Angga na keng baryu pin man
Ing puntirya kualta mu ngan.

‘Giang bagya la pegaralan
Bakit da mo pangangasan
Keng karitak na ning beluan
Nan mong agyu rang pangawan

Ding kandidatu menasa
Pimamanan da niyang gewa
Apu, tatang, bapa, ima
Pulitiku na lang sabla.

Itamu namang magbotu
Nanung pamanyaptan tamu?
Balu ta ne sa mong bobu
Sikat ya sa amen tamu.

Purbadu nong alang kuwenta
Pilmi lang magpakakualta
Dapot nanu ing birtud da?
Ot kabira palput ta la?

E ta na rugu mebandal
Alang ababalung aral
Basta sasali yang alal
Ala sala yang garapal.

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Para Balen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *