Ayup Adarna (Kepampangan)V
Agpang queng matuang istoria
Quetang panaung minuna
Queti yatu pa mabie ya
Itang daquilang Monarca

VI
At itang queyang esposa
itang maleguan a reyna
Ing lagyu at pamansag na
Yaping Donia Valeriana

VII
Iting Ari cung binggitan
Don Fernando ya calagyuan
Ing labuad nang pitubuanan
Ya ing Berbaniang ca-arian.

VIII
Ing aring sinabi cu na
Atlu la retang anac da
Queni sambitlan ta na la
Ban yu na ping aquilala

IX
Ing pangane y Don Pedro
A mal cang Aring Fernando
At ing caduang bayungtao
Yang atin lagyung Don Diego

X
Ing pangatlu ya y Don Juan
Ya bunsu yang pacamalan
Aldo sinlag mituringan
Qng Berbaniang Ca-Arian

XI
Iti mas lugud yang bina
Caring capatad nang adua
E miwawale bitasa
Qng Aring carelang Ibpa

XII
Mamagsipagaral la ngan
Ding anac a pacamalan
Tula na lang caragulan
Ning Aring carelang tatang

XIII
Nanu’t cabud mengabiasa
Ding mal a atlung anac na
Queyang pepayaus na la
Niting daquilang monarca

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *