Ing pipunpunan nang Jesu-Cristo, agpang kang San Mateo:

 1. Ing pipunpunan nang Jesu-Cristo, a anak nang David, a anak nang Abraham.
 2. I Abraham ayanak ne i Isaac; at i Isaac ayanak ne i Jacob; at i Jacob ayanak ne i Juda at ding keang kapatad,
 3. at i Juda ayanak ne kang Tamar i Fares at i Zara; at i Fares ayanak ne i Esrom; at i Esrom ayanak ne i Aram,
 4. at i Aram ayanak ne i Aminadab; at i Aminadab ayanak ne i Naason; at i Naason ayanak ne i Salmon;
 5. at i Salmon ayanak ne kang Rahab i Booz; at i Booz ayanak ne kang Rut i Obed, at i Obed ayanak ne i Isai;
 6. at i Isai ayanak ne ing aring David.

At i David ayanak ne i Salomon kanitang ayasawa nang Urias;

 1. at i Salomon ayanak ne i Roboam; at i Roboam ayanak ne i Abias; at i Abias ayanak ne i Asa;
 2. at i Asa ayanak ne i Josafat; at i Josafat ayanak ne i Joram; at i Joram ayanak ne i Ozias;
 3. at i Ozias ayanak ne i Joatam; at i Joatam ayanak ne i Acaz; at i Acaz ayanak ne i Ezequias;
 4. at i Ezequias ayanak ne i Manases; at i Manases ayanak ne i Amon; at i Amon ayanak ne i Josias;
 5. at i Josias ayanak ne i Jeconias at ding keang kapatad, king panaun a miugse la Babilonia.
 6. At kaibat na ning pangaugse ra Babilonia, i Jeconias ayanak ne i Salatiel; at i Salatiel ayanak ne i Zorobabel;
 7. at i Zorobabel ayanak ne i Abiud; at i Abiud ayanak ne i Eliaquim; at i Eliaquim ayanak ne i Azor;
 8. at i Azor ayanak ne i Sadoc; at i Sadoc ayanak ne i Aquim; at i Aquim ayanak ne i Eliud;
 9. at i Eliud ayanak ne i Eleazar; at i Eleazar ayanak ne i Matan; at i Matan ayanak ne i Jacob;
 10. at i Jacob ayanak ne i Jose a asawa nang Maria, a kaniti ya mibait i Jesus, a ausan dang Cristo.
 11. Nanupata ding pipunpunan na manibat kang Abraham angga kang David, labi lang apat ding pipunpunan na; at manibat kang David angga king pangaugse ra Babilonia, labi lang apat ding pipunpunan na; at manibat king pangaugse ra Babilonia, angga kang Cristo, labi lang apat ding pipunpunan na.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *