Pamiaduangan

Neng Jaime Gonzales Bacani
Beverly Boulevard, California
Octobre 2, 2010


asna canyaman tatangalan
at daramdaman king pilubluban
yng ating pamisanmetung ngan
anti mo ring palis tingting binigkisan

balang metung makabie yang sikanan
makaganap king nanu mang kulang
pane nong ysipan at gaganakan
ding aliwa, at sarili na kakalingwan

yng papuri caya e na panenayan
king nanu mang mayap a gagawan
babie na yng anggang casaupan
ban ding abe na miyangat la ngan

pamagparaya yng papakit na ngan
e ya padalus-dalus tatakbang
maingat ya ban ala yang adalpakan
ala yang buring apanasakitan

yng susubu na buri ne pang yduang
caretang mimigit pamangailangan
uling para caya mas manyaman
yng mamye kesa king ating tanggapan

king bie meging cayang capanwalan
nung nanu yng tenam a cayapan
mayap ya mu naman yng pupulan
anya lalapo ya yng cayang bangan

capilan man e ya mangalingwan
macabuklat ya pusu’t pilubluban
yng caparang tau e ne gugulutan
lalu na yng atiu king cacaluluan

ytang cayang lupa e ya saslam
pane yang manyaman a timan
deng tau matula reng pakyabayan
nucarin ya man, pane reng lalapitan

ustung ume reng pakisabyan
mas pilinan na yng makiramdam
caring sarya da o pamangaillangan
unahan na yng carelang capakanan

nung caya mikaatrasu la man
agad nang ybie yng capanupayan
e na lalawan yng carelang camalian
e no buring masira camarinayan

nung ating mabayat a pupusanan
e na apibatang lawan ytang casakitan
magkusa yang mabut casaupan
e na cailangan pang caya sabyan

ding dakal pane rang pagnasan
yng pamagkamal caring pibandian
king maski nanu mang paralan
buri da carela na ngan yng yaman

detang aliwa yng hilig da naman
mikaupaya at maging masikanan
pagnasan da maski na puersahan
ban miras king matas a cabilyan

datang yng panaun malakwan ngan
keti sulip yng anggang pekicuanan
yng ydala ning tau ketang cayang ayan
putung corona king lugud na’t cayapan

masaya yng bie king cayanakan
anti mong makirosas king pagkeran
balamu mo ala nang capupusan
ytang pyalung at sagakgakan

potang mikaedad ne yng caisipan
canita na pa mu ayntinding lubusan
yng layun ning bie at cayang cabaldugan
e yayagpang king pansariling caburyan

nung yng sarili ya cabud gaganakan
at ding aliwa e la melawe capakanan
nanung asahan king bie casumangiran
nung e mebyasa king pamiaduangan

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *