Y PEDRUNG TATAGAL KAPITAN

Poesiang Mica-Capusungan
Irvin Harvey Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
April 26, 2018

Atin kung akalap balita king Baryu
Tatagal ya kanung Kapitan i Pedru
Agpang king balita a miras kanaku
Llamadu yang palak a manikwang botu.

Nung king sipagan mu e ne man malakwan
Dakal ne agawa king baryu nang tibwan
Metung na kareti, kareng kayanakan
Apanaligan de king bague makanyan.

Meging number one ya ‘nyang tagal Konsyal
Atin yang pagasang sumambut, miyalal
Subukan na kanung Kapitan ya tagal
Panyulung ning Baryu e ne matigagal.

Nung lumput ya kanu at i yang mipala
A maguing Kapitan ning Baryu Pagaga
Kalupa ning kayang masampat a nasa
Buri nong sopan ding Kabaryung maluka.

Muna nang proyektu, pagawa yang dalan
Bang itang panyulung ning Baryu amatan
Binang masaleseng buri na pang daptan
Pasamientu no ngan kanu ring dayatan.

Kadwa nang proyektu, bina yang matilo
Agyang king isip mu alang bisang tikdo
E ne man mo kanu a binang masaklo
Ing buri na sana takpan ne ing aldo.

Katlu nang proyektu, pagawa yang bale
Atin yang ospital at piyalbeng sine
Nung buri yu kanu ing masampat a bie
King mental ospital, Kapitan botu ye!

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *