KA’KUNG ROSA

Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
March 20, 2019

Rosas kung sampaga, mabanglu, matimyas
King ardin ning legwan telangan kung matas
Sasalimuyak yang binang bina’t lakwas
Neng tutugtugan keng pakamal a wagas.

Tangke nang masuksuk mataram, matibe
E kararagli mang mibayuk king kimbe
Lindayug ning angin sukib mang salake
E re kararagli apakli a tangke.

King tigik nang talan yamut na king gabun
E ya kararagling mitombang maranun
Mamit-amit ya mang datang ing panaun,
Masikan mang uran, e mike king aun.

Gewa kung pundasyun matibe lang batu,
A gewa kung dalig king kayang palasyu
Kurona nang bandi at ning keyang tronu
Kapilan man e ya mirinan mang sepu.

Ing keyang alagad, bayaning matikdi
Libutad ning laban e muling masawi
Nu’ ya man lumakad e bisang kawani
O mal a sampaga, o Rosa kung Bandi!

Inya, oh Rosa ku a tune marangal
Tanggapan mu sana lugud ku’t pakamal
E ku kapilanman pabustang mayagtal
Matibe mung tangke—-sampaga mu’t dangal.

SiualaNingMaliwalu #AnakNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *