PANINAP

Irvin Harvey Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
August 16, 2018

O ba’t mo dalit ku at nanu ing sangkan?Kasumangid na ning mura kung kaiisipan.
O’t magtumaila ku, dapat kung ukulan?
King mura kung isip e ku pa aintindyan.

Ukulan kung mayap e ku maguing dake,
Maragul a saup king nasang tagumpe
Nanung asawup ku at kanakung abye?
Metulsak kung isip e pa mipapakde.

King kayapan at king masanting a dapat
Metabang na ku lub at megpalat-palat
Na’n ku mo tang gawang bague a masampat
Nung karing mapilan iti e man sapat.

Makanyan keng pikli pluma kung mataram
At sikwil ku na ing kagiwang pigkalam
Ding kanakung kudta kitkut kong malalam
Bang ding siwala da e no ngan maramdam.

Kabang mangulkul kung malalam a awun
Bigla kung mipakde king pamikatagun
Malungkut a tangis menibat king gabun
Peganaka na ning matimyas a napun.

“Migising ka!” ngana, oras nang mipakde
Aku’ing Amanu mung malapit nang mate
Kwanan me’ing Pluma mu’t gumulis malale,
At ing kekang diwa pakapatilon me!

Malagwa keng pingwa sinimpan kung pluma
A sinaguli nang mineng pepainawa
Saka ku sinulat makabersung rima
Kabud mipakde ku, maninap ku pala.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *